ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. ……1692
 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34587,60€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
 
 
            Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας :
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 34587,60€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., το Ν.3463/2006, Ν.1797 και Ν.2000/91, την με αριθμό 27 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., Ν.2741/99.
            Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00πμ – 11:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
            Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του Εσωτερικού που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 5/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου ή της ομάδας για την οποία δίδεται προσφορά, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 – 14:00 στο τηλ 2299020000
Ο Δήμαρχος ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 57 guests και κανένα μέλος