ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο     4-2-2015
Αρ. Πρωτ.  1684

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  71953,00€ (με ΦΠΑ 23%)


    Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας :
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 71953,00 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
    Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την  13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:30πμ – 10:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
    Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1% (584,98€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 3/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον  Δήμο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας .
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ 2299020000.

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 169 guests και κανένα μέλος