ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 1634

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορέςπου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 αυτής για τηνΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) προκειμένου να χησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 73.246,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 έως ώρα 12:30 (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών). Μετά τις 12:30 καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα επαναληπτική ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου αρκεί να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή ως την ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 595,50 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.site.marathon.gr ή από το Διαύγεια με αριθ. ΑΔΑ 6ΔΥ1ΩΛΜ-97Τ ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθ. ΑΔΑΜ 15PROC002539871 2015-01-23 ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ.κ. Σ. Βασταρδή τηλ. 2294320585, Σ. Χατζηστεφάνου, τηλ. 2294320567 και Αλεξανδρή Χρυσούλα τηλ. 2294320572, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ 

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 127 guests και κανένα μέλος