ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας   16/1/2014
Αρ. Μελ.: 5/2014


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΆΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 47.300,00€+ 10.879,00 (Φ.Π.Α. 13%) = 58.179,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 5/2015 μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11:00π.μ και ώρα λήξης την 11:30π.μ, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού- Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου& Αριστείδου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.163,58€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου    2015, ώρες 10:00 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης.
 
 
 
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 123 guests και κανένα μέλος