ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 16/1/2015           
Αρ. Μελ.: 04/2015
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την “Μίσθωση Τουριστικών Λεωφορείων για την μεταφορά δημοτών σε απομακρυσμένες περιοχές”, αρ. μελ. 04/2015, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 59.800,00 + 7.774,00(13% Φ.Π.Α.)= 67. 574,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλλήνης, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, 30η του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή , με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.351,48€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου    2015, ώρες 10:00 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης.
 
 
 
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 797 guests και κανένα μέλος