Πράξη Εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 22-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 28115

    
Για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας για την

οποία έχουν εκδοθεί: α) η από 05-04-2012 θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ συνεδρίαση 6 Πράξη 43 και β) οι υπ’ αριθμ. 100/2013 και 37/2014 θετικές γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ καθώς επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 13537/2003 Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης, κατά την ΠΡ+ΤΗ ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη :

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/3.10.94)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση ΥπουργούΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

    
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου:

1) Να λάβουν γνώση της Πράξης εφαρμογής που εκπονείται στην πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης εφαρμογής, διάγραμμα πράξης εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις

τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις τους.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία κατά το νόμο ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο.

2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6

του Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει και

β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και

πινάκων, όσον αφορά στο ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων-ενστάσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την κατά το νόμο τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας

3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών ιδιοκτητών καθώς και αυτών της 10 Μαρτίου 1982

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο.

Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραληφθεί από τον Δήμο Κορωπίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη θα ολοκληρωθεί με φερόμενους ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες των ενδιαφερομένων.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ
ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΖΗΣ Ι.ΑΝΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 150 guests και κανένα μέλος