ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                
Ταχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου                    
15233, Χαλάνδρι                                  
Τηλ.: 213 2023842 - 844
ΦΑΞ: 213 2023846Χαλάνδρι, 17/12/2014
Aρ. Πρωτ.: 31430
 

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου (Ομάδα 1 έως 2) τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση) επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ημέρα παράδοσης, βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014), όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με Α.Μ. 22/14, προϋπολογισμού 462.952,09€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και δικαίωμα προαίρεσης 56.457,57€, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και των Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών η 3Η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της διακήρυξης.

Ισχύουσα νομοθεσία : Π.Δ. 60/07, Ν, 3463/06, Υ.Α. 11389/93 , Ν. 3852/10, Ν. 3886/10.

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα συμπ/νου του ΦΠΑ

Η παρούσα και όλη η με αριθμό 22/14 μελέτη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.halandri.gr. (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Tμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ: 213-2023842-4.

Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 guests και κανένα μέλος