ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               


Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17                                                      
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)», με προϋπολογισμό 450.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 / 1 / 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω (άρθρο 59 Ν.4278/14) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Περιφέρεια Αττικής, με Κωδικό Αριθμό Έργου 9781.05.014. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 7.317,10€αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 265.704,85€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 47.826,87€, απρόβλεπτα 15% 47.029,76€, αναθεώρηση 5.292,18€ και Φ.Π.Α. 84.146,34€.

9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων.

13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα.

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005334, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Α.Βλαχάκη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 22-1-2015.
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 105 guests και κανένα μέλος