ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 44456/24-12-2014          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        A.M.: 20/14     
ΚΑ : 25-7312.0052                   
Προϋπ. 248.460,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Χρήση: 2014


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


1. Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 248.460,00ευρώ (εκ των οποίων 1.006,05 ευρώ για αναθεώρηση και 46.460,00 ευρώ για Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 202.000,00 ευρώ (συνολική δαπάνη εργασιών – Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - Απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Παλλήνης (Ιθάκης 12-Παλλήνη, 1ος Όροφος ,γραφείο 6) μέχρι και τις 24-12-2014 ημέρα Τετάρτη.

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα τύπου Β’, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897/β’ /15-11-2013) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Παλλήνης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2’ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.432,52 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης , μέχρι τις 30-07-2015.

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου (Έσοδα Δήμου) στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 έχει προβλεφθεί πίστωση 5.000,00 € στο Κ.Α. 25.7312.0052.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
 
 
 


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 144 guests και κανένα μέλος