ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Βουλιαγμένη02/12/2014
Αρ. πρωτοκόλλου: 3306

ΘΕΜΑ : «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 302/14

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής”
Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. του Ν. 3463/06.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και σε ανάλογη εφαρμογή για τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

3) Τον ΟΕΥ της Υπηρεσίας όπως Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β'/28-2-2014.

4) Την υπ' αριθ. 416/14 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης περί “Ορισμού μελών Δ.Σ. Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ο.Α.Π.Π.Α.) και διάρκεια θητείας τους με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος ο Δήμαρχος κος Κωνσταντέλλος Γρηγόρης και Αντιπρόεδρος ο κος Αγαλιώτης Ιωάννης.

5) Την υπ' αριθμ. 68/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. περί Συγκρότησης σε Σώμα του Δ.Σ., κ.λ.π

       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. κ. Αγαλιώτη Ιωάννη τις κάτωθι αρμοδιότητες :

• Τον έλεγχο, την εποπτεία και κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα υπογραφής όλων τωνδιοικητικών πράξεων και εγγράφων επί όλων των υπηρεσιακών και πάσης φύσεως θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική διαχείριση του Νομικού Προσώπου.

• Να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Να υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

• Να διατάζει την είσπραξη εσόδων και να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα

πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος.

• Να συνυπογράφει με τον Προϊστάμενο τις άδειες απουσίας του προσωπικού.

 

2. Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο κ. Αγαλιώτη Ιωάννη να υπογράφει το ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

 

 

                    

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 73 guests και κανένα μέλος