ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Χαλάνδρι  24/12/2014                                                          
Αρ. Πρωτ. 32016
                                                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

              Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  949.797,48€

              Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού.

             Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα:30-1-2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 5-2-2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11-2-2015.
             Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
             Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για μία ή περισσότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο»:  ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   5.200,00€
ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m3 με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   2.195,10€
ΟΜΑΔΑ 3 «Προμήθεια μιας (1) μεταχειρισμένης πρέσας 18m3 »: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  1.463,41€
ΟΜΑΔΑ  4 «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με ανυψωτικό    
μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα 10μ3 για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών
αντικειμένων » :  ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2.601,62€
ΟΜΑΔΑ 5 «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου 4 αξονικού φορτηγού με καρότσα 65m3 και αρπάγη »: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  1.382,11€
ΟΜΑΔΑ 6 «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ΒΑΝ »:  ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  325,20€
ΟΜΑΔΑ 7 «Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα  τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 HP »: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  1.300,80€
ΟΜΑΔΑ 8 «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου σαρώθρου 5m3 »: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  975,61€

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).


                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                     ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 219 guests και κανένα μέλος