ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   
Αρ.πρωτ. 24050/24-12-2014
ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων
ΦΟΡΕΑΣ:   Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ : 40.000€ με ΦΠΑ
Πηγή: Έκτακτα Ειδικευμένα
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
Του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων»
 
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας διακηρύσσει ότι την 20η του μηνός Ιανουαρίου   του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με το σύστημα: προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, N. 4281/2014, Ν. 4278/2014, Ν 4146/2013, Ν 4070/2012, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» .
 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη εργασία :
Ομάδα : 22.827,89
ΓΕ & ΟΕ 18% : 4.109,02
Απρόβλεπτα 15% : 4.040,54
Απολογιστικά : 1.542,86
ΦΠΑ: 7.479,68€
 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την μελέτη με αριθμό θεώρησης 19/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, ανέρχεται στο ποσό των 32.520,33 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 40.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και άνω του ΜΕΕΠ , για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   (32.520,33€ ) (ΑΡΘΡΟ 59, ΦΕΚ 157 Α / 2014, Ν.4278/2014).
 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρή- σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τo κονδύλι του Φ.Π.Α. δηλαδή 650,41 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαρκοπούλου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΝΝΕΑ   (9) μήνες.
Το έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου Μαρκοπούλου με Κ.Α. 15.6261.0001 και η χρηματοδότηση είναι από Έκτακτα Ειδικευμένα.
 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μαρκοπούλου, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μιχ. Χανούτσος και Αικ. Σκοπελίτη (τηλ.: 2299020125, 2299020123 Φαξ: 2299024009), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Μαρκόπουλο 24/12/2014
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήρης Ι.Μεθενίτης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 guests και κανένα μέλος