ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: Συντήρηση κτιρίου 3ου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Δημοτικού Σχολείου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                     ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΠΡΟΫΠ.: 28.270,70€ (με Φ.Π.Α.19%)
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                                                 ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ,  ΧΡΗΣΗ: 2008


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέσει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμού Δαπάνης 28.270,70 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%).

Η δημοπρασία θα γίνει την 4/11/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Λ. Σπάτων 65 Γέρακας).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,Α2, 1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/ 01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την αρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 455,14 ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22990 69240 & 22990 68340.

Ο Δήμαρχος
Σταύρος Ιατρού


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 153 guests και κανένα μέλος