ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/9/2008
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11364
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ  & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ. 210-7292 601 έως 608
Αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009, ενδεικτικής δαπάνης 285.131,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 24 Νοεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα στις 12.00 μες.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 16.966 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (12.00 μες.) της 21ης Νοεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών,  με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210-7292601 έως 608 FAX 210-7292621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 7/10/2008 έως 19/11/2008.

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Τζόκας


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 171 guests και κανένα μέλος