ΑΔΑ: ΨΡ9ΚΟΚΥΓ-Κ78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Κορωπί : 04 /12/2014
Αριθ. πρωτ. : 1959
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. »ΣΦΗΤΤΟΣ» Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1)ατόμου με την ειδικότητα Π.Ε. Παιδιάτρου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου και για ένα (1) Έτος, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ως εξής:
 

Π.Ε.ΠΑΙΔΙΑΤΡΩN Μία(1) Θέση:

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
6. Βιογραφικό.
7. Προυπηρεσία.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Βασ. Αδάμ 6, Τ.Κ.19400,Κορωπί, στην κ. Γιαννάκη Ζωή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 97 guests και κανένα μέλος