ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Aρ.Πρωτ: 26614/8.12.14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λαυρεωτικής:

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3669/08 για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων»

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 396.177,87 Ευρώ, με ΦΠΑ 23% και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 241.696,78 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα) και

β) Η/Μ προϋπολογισμού 80.009,34 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/14 στις 10.00 π.μ (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Λ. Σουνίου 37, Κερατέα).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 6.434,12 ΕΥΡΩ. Θα έχει δε χρόνο ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου με δική τους δαπάνη μέχρι και την Τετάρτη 24/12/2014, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Λ.Σουνίου 37 Κερατέα, τηλ 2299320222 fax 2299042541).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) μέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης 2012ΣΕ06180046), η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση

Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 90 guests και κανένα μέλος