ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Μαρκόπουλο 03-12-2014   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 881 
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου                                                                       

Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο                                                                              

Πληρ: Κιμπεζή Κατερίνα

Τηλ:22990-20124                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους» περιόδου 2014-2015.

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη: 

 1. Την υπ.αρ. 139/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου περί συγχώνευσης των νομικών προσώπων και σύστασης του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» (ΦΕΚ 1703/01-08-2011 τ. β’)
 2. Την υπ.αρ. 92/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.
 3. Τον Ο.Ε.Υ του ΝΠΔΔ.
 4. Την υπ’ αριθ. 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
 5. Την υπ’ αριθ. 29520/532/22/1/13-11-2014 Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών για την «Έγκριση Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) για τη περίοδο 2014-15» ΦΕΚ 3161/Β/25-11-2014.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013.
 7. Την υπ’ αριθ. 30/2014 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για προγραμματισμό προσλήψεων ωρομίσθιων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2014-2015.
 8. Την υπ’ αριθ. 46/2014 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2014-2015.
 9. Την υπ’ αριθ. 94/2014 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για την έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού Π.Ε. Καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2014-2015.
 10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την κάλυψη της μισθοδοσίας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.15.6041.0001 καθώς και ανάλογη πίστωση στον ίδιο Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 11. Τον Κ.Α. Εσόδων 0529.0003 ετών 2014 και 2015 «Έσοδα Προγραμμάτων Πολιτισμού Αθλητισμού» .
Ανακοινώνει

την πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Μαρκοπούλου «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση,

 1. Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Δήμου Μαρκοπούλου στην ακόλουθη διεύθυνση : Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας 2299020124).

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., το Ν.Π.Δ.Δ «Βραυρώνιος» Δήμου Μαρκοπούλου δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

3. Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3). 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

4. Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

5. Λοιπά Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1)τέκνο του.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

- Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστημα του δήμου (έδρα του ΝΠΔΔ).

- Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

- H ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα www.markopoulo.gr

Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 166 guests και κανένα μέλος