Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

15h Συνεδρίαση του Δήμου ΒΒΒ
Δευτέρα 28 Νοέμβριος 2022, 18:00

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

                                            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μικτή συνεδρίαση)

                                                                                                                                                                                                                      

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022, συγκαλείται η 15η/2022 Τακτική - Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Δευτέρα 28/11/2022 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:                                                                                                                                   

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
 2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022.
 4. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ", έμπροσθεν των σχολικών συγκροτημάτων της οδού Προόδου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 5. Έγκριση της μελέτης Διαμόρφωσης Δυτικής Παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης και υποβολή της μελέτης στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.
 6. Έγκριση α) της εγκατάστασης αεροϋποστηριζόμενου θόλου του άρθρου 20Α του ν.4067/2012 επί της οδού Λυκούργου στο ΔΑΚ Βούλας και β) κοπή δένδρων και αντικατάσταση τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρασίνου.
 7. Έγκριση εκθέσεως απογραφής του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ).          
 8. Έγκριση κοπής οκτώ (8) δένδρων σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και εκτός περιγράμματος οικοδομών για την κατασκευή-υλοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών και διαδρόμων των θέσεων στάθμευσης, στην Ακτή Α΄ Βούλας (Κάμπινγκ Βούλας).
 9. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 10. Ονοματοδοσία της πλατείας στο Ο.Τ. 234 (περιοχή Δικηγορικά), στη Δ.Ε. Βούλας σε “Στρατηγού Πέτρου Μαυρομιχάλη”.
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση αγάλματος σε κοινόχρηστο χώρο – πλατεία στο Ο.Τ. 234 (περιοχή Δικηγορικά), στη Δ.Ε. Βούλας.
 12. Κατανομή ποσού 78.576,70 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (ΝΠΔΔ) που αφορά φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων χρονικής περιόδου από 1/1/2022 έως 31/8/2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 13. Κατανομή ποσού 19.262,34 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (ΝΠΔΔ) που αφορά φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων χρονικής περιόδου από 1/9/2022 έως 31/10/2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2023.                                                                                  
 15. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που αφορά σε εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου που αφορά σε εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής όμορης ξενοδοχειακής επιχείρησης.
 16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδό Αρτέμιδος 20 της Δ.Ε Βάρης.
 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2021 στον “Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ.”
 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2021 στον Αθλητικό Σύλλογο “TAEKBONTO ΒΑΡΗΣ.”
 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ 0111 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.                                                                                                                                                            
 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ 1201 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.      
 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 13Α Ο1 διαζώματος άνω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.                                                                                                                                        
 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0529 τομέα ΤΤ5 (Κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.  
 23. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.35 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 24. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.81 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 25. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.34 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 26. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.9 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 27. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.55 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 28. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.29 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 29. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.30 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 30. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.32 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 31. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.33 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 32. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.58 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 33. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.69 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 34. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.46 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 35. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.38 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.24 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.8 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.23 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.28 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν.68 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.
 41. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βορέου 8 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 42. Έγκριση ή μη κοπής ενός δέντρου (λεύκα) επί της οδού Αγίας Λαύρας 22 στην Δ.Ε. Βάρης.
 43. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (ουασικτόνια) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πατρών 8 στην Δ.Ε. Βούλας.
 44. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δένδρων (πεύκων) στο Ο.Τ 110 ιδιοκτησίας του Δήμου μας στη συμβολή των οδών Νικηταρά και Νεμέας στην Δ.Ε. Βούλας.                  
 45. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 49 στην Δ.Ε. Βάρης.
 46. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ευρυδίκης 7 στην Δ.Ε. Βάρης.                                        
 47. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (ευκάλυπτοι) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12 και 16 στην Δ.Ε. Βούλας.            
 48. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (λεύκα) σε χώρο πράσινο έναντι της οδού Νάξου 9 στην Δ.Ε Βάρης.
 49. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την οδό Ανθέων στην Δ.Ε Βούλας.
 50. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) επί της οδού Αρτέμιδος 55 στη Δ.Ε. Βούλας.
 51. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δέντρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ίριδος 15, στην Δ.Ε. Βούλας.
 52. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιερολοχιτών 7, στη Δ.Ε. Βούλας.        
 53. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τζαβέλα 7, στη Δ.Ε. Βούλας.
 54. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Καλύμνου 16, στη Δ.Ε. Βούλας.                                            
 55. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (κυπαρίσσι – λεύκα) στα πεζοδρόμια επί των οδών Κυβέλης 11 & Ήρας 29, στη Δ.Ε. Βάρης.
 56. Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ξερών δένδρων (λεύκες) στην πλατεία Ελευθερίας στην Δ.Ε. Βούλας.
 57. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ξερών δένδρων (1 κυπαρίσσι και 2 πεύκα) στον προαύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης.                                                                                                                                                    
 58. Έγκριση κοπής ή μη κοπής τεσσάρων (4) ξερών δένδρων (2 κυπαρίσσια και 2 λεύκες) σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ηούς (παιδική χαρά) στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 59. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) επί της οδού Δεκελείας 13, στη Δ.Ε. Βούλας.

                                                                                                            

                                    

                                                                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                    

                                                                                                 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 137 guests και κανένα μέλος