Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2η Δημοτική συνεδρίαση του Δήμου Μαρκοπούλου
Τετάρτη 20 Ιανουάριος 2021, 19:00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                            

                  Αρ. Πρωτ.:   692

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη (2η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021, την Τετάρτη 20-1-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

 

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση εκτέλεσης υποέργου 3: «Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου» της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» με κωδικό ΟΠΣ 5000083.

 

 • Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος, για την επαγγελματική μίσθωση του κυλικείου του Κοιμητηρίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

 • Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις του Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης: Κ.Χ. 2019).

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20, Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2021.

 

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.

 

 1. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1, του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Ο Δήμαρχος της Αττικής», έτους 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 711601, στο Ο.Τ. 939, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 630509, στο Ο.Τ. Γ950, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 631401, στο Ο.Τ. Γ746, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 690835, στο Ο.Τ. Γ1085, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτησία με κ.α.691307, στο Ο.Τ.Γ 1057, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

 

 

 

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            

       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                Αρ. Πρωτ.:   692

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη (2η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021, την Τετάρτη 20-1-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

 

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση εκτέλεσης υποέργου 3: «Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου» της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» με κωδικό ΟΠΣ 5000083.

 

 • Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος, για την επαγγελματική μίσθωση του κυλικείου του Κοιμητηρίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

 • Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις του Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης: Κ.Χ. 2019).

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20, Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2021.

 

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.

 

 1. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1, του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Ο Δήμαρχος της Αττικής», έτους 2021.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 711601, στο Ο.Τ. 939, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 630509, στο Ο.Τ. Γ950, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 631401, στο Ο.Τ. Γ746, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 690835, στο Ο.Τ. Γ1085, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτησία με κ.α.691307, στο Ο.Τ.Γ 1057, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

 

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

 

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 389 guests και κανένα μέλος