Προέβησαν σε αυθαίρετες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε το ποσοστό του 32,71%H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατόπιν εκτεταμένης έρευνας και κατ' εφαρμογή της νοµοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών» (ν. 2251/94) επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 850.000,00 ευρώ σε πέντε ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κάνοντας χρήση καταχρηστικών όρων συναλλαγών προέβησαν σε αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης και αρνούνταν την καταβολή Φ.Π.Α. επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για συνέχεια του γνωστού προβλήματος, με τα αυξημένα κόστη νοσηλείας που πλήτουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, ορισμένες εκτων οποίων το αντιμετωπίζουν με αυξήσεις στα τιμολόγια τους, που χαρακτηρίζονται ως υπερβολικές από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.  

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή διεξήγαγε έρευνα ύστερα και από καταγγελίες πολλών καταναλωτών, οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλλουν ιδιαιτέρως αυξημένα ασφάλιστρα. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι οι εν λόγω εταιρείες προέβησαν σε αυθαίρετες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε το ποσοστό του 32,71% σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, δίχως όμως να εξαρτούν τις αυξήσεις αυτές από ειδικά, καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις επιταγές της διαφάνειας, οι συμβατικοί όροι που επιφυλάσσουν στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε αύξηση του ασφαλίστρου πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο ορθό, ορισμένο και σαφή ώστε να επιτρέπουν στον καταναλωτή να ελέγχει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποια έκταση θα ακολουθήσει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου.

Ωστόσο, οι όροι που χρησιμοποιούν οι παραπάνω εταιρείες για τη μονομερή αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου είναι αόριστοι και δεν εμπεριέχουν κριτήρια εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία να οριοθετείται και να καθίσταται ελέγξιμη από αυτόν η μελλοντική αύξηση του ασφαλίστρου.

Οι εταιρείες αποφεύγουν οποιαδήποτε δέσμευση στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ή δεικτών ως προς το ύψος της αναπροσαρμογής. Το αποτέλεσμα είναι να αιφνιδιάζονται οι καταναλωτές, ερχόμενοι αντιμέτωποι στη διάρκεια της σύμβασης με υπέρμετρες αυξήσεις, που με βάση τις εύλογες προσδοκίες τους δεν δικαιολογούνται.

Στον υπολογισμό του ύψους των προστίμων ελήφθησαν υπόψη οι ενέργειες που ανέλαβαν ορισμένες από τις ελεγχόμενες εταιρείες προς την κατεύθυνση αποσαφήνισης των ανωτέρω όρων.

Επιπλέον, σε μία εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο λόγω άρνησης καταβολής του Φ.Π.Α επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών, στων οποίων τα συμβόλαια δεν εξαιρούνταν ρητά η μη καταβολή ΦΠΑ.

Με την άρνηση καταβολής του Φ.Π.Α. επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών, όταν αυτή η εξαίρεση δεν αποτελεί όρο του συμβολαίου, η εταιρεία διέψευσε τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των ληπτών της ασφάλισης, ότι θα έχουν πλήρη κάλυψη για τις περιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτό. Για τον ίδιο λόγο έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν πρόστιμο στην εταιρεία ύψους 8.000 €, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι εταιρίες στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο είναι οι:

1. ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.: Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης. (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 200.000€.  Άρνηση καταβολής του Φ.Π.Α επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών. (άρθρο 8 του Ν. 2251/94  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 100.000€

2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ: Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης. (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 200.000€.

3. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ: Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 200.000 €.

4. METLIFE ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ: Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων συμβάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης, (άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 100.000 €.

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, Άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 50.000€.

πηγή: www.nextdeal.gr / Λάμπρος Καραγεώργος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 112 guests και κανένα μέλος