Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων που προκαλούν σύγχυση – θάμβωση ήpinakida.2-.jpg αποσπούν την προσοχή των οδηγών
Με τον Ν. 1604/1986 (ΦΕΚ Α 81) εκυρώθησαν μεταξύ των άλλων οι διεθνείς συμβάσεις α) για την οδική κυκλοφορία και β) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση...

Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων

που προκαλούν σύγχυση – θάμβωση ή αποσπούν

την προσοχή των οδηγών

με απόφαση δικαστηρίου και διεθνών συμβάσεων


Ευθύνη Δημοσίου – ΟΤΑ (άρθρ. 105 Εισ.Νόμου του ΑΚ) για μη απομάκρυνση Διαφημιστικών Πινακίδων επικίνδυνων στην Οδική Κυκλοφορία

Η ευθύνη του Δημοσίου κατ` άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικος γεννάται εάν ο νόμος ή η παράλειψη της νομοθέτησης βρίσκονται σε αντίθεση προς τους υπερκείμενους κανόνες δικαίου, όπως είναι οι διατάξεις του Συντάγματος και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες από της επικυρώσεώς τους διά νόμου υπερισχύουν, κατ` άρθρο 28 του Συντάγματος, των απλών νόμων.

Διεθνής Σύμβαση για την οδική σήμανση και σηματοδότηση (Ν.1604/1986)

Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων που προκαλούν σύγχυση – θάμβωση ή αποσπούν την προσοχή των οδηγών
Με τον Ν. 1604/1986 (ΦΕΚ Α 81) εκυρώθησαν μεταξύ των άλλων οι διεθνείς συμβάσεις α) για την οδική κυκλοφορία και β) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση που υπεγράφησαν στη Bιέννη την 8.11.1968.
Σύμφωνα με το άρθρ. 4 η εγκατάστασις πάσης πινακίδος, ειδοποιήσεως, διαγραμμίσεων ή συσκευής, ήτις θα ηδύνατο να επιφέρη σύγχυσιν μετά των πινακίδων σημάνσεως ή άλλων συσκευών ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, ή να καταστήση ταύτας ολιγώτερον ορατάς ή αποτελεσματικάς, είτε να προκαλέση εκθάμβωσιν εις τους χρησιμοποιούντας τας οδούς, είτε απόσπασιν της προσοχής των, κατά τρόπον δυνάμενον να επιδράση επί της ασφαλείας της κυκλοφορίας».
Η παραπάνω διεθνής σύμβαση επιβάλλει σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών, με ενιαία - διεθνή χαρακτηριστικά το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών. Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλονται ξένα - και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση - αντικείμενα τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών από τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.
Συνεπώς η Σύμβαση προτάσσει την υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως, που θα ηδύνατο να προκαλέσει σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.
Οι διατάξεις των εδ. γ` και δ` της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, επιτρέπουν μεν κατ΄αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων οδών εντός κατοικημένων περιοχών, αντίκεινται όμως στην ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση και συνεπώς είναι ανίσχυρες.
Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε ως αποκλειστικό υπαίτιο τον οδηγό του οχήματος και ανεύθυνο το Δημόσιο.

Υπάρχει και δεδικασμένο λοιπόν, ως προς την απαγόρευση των διαφημιστικών πινακίδων.

Και ο Συνήγορος του Καταναλωτή


pinakida.2-.jpgO Συνήγορος του Καταναλωτή, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά πολίτη, επιλήφθηκε των προβλημάτων που δημιουργούνται από την πρακτική της διαφημιστικής προβολής με διαφημιστικές πινακίδες.
Κατά τη διαδικασία της έρευνας, ο εκτελών χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή, αναπλ. Συνήγορος Γ.Δίελλας, απέστειλε έγγραφα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Συνήγορο του Πολίτη, αρμόδιους Δήμους) με σκοπό την άρση των προβλημάτων που δημιουργεί η γραφειοκρατία και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
Από τις απαντήσεις που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη προβεί στην υποβολή μηνύσεων σε 154 περιπτώσεις παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων, ενημερώνοντας παράλληλα την Πολιτεία και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τέλος, ο αναπλ.Συνήγορος του Καταναλωτή απέστειλε έγγραφο προς το Υπ. Ανάπτυξης (Γ.Γ. Καταναλωτή), όπου ζητεί τη λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας των καταναλωτών και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 «Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών» και 13Α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως και ισχύει με τον ν. 3587/2007.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΟΥ

απάντηση του Υπ. Εσωτερικών

στο βουλευτή Ντίνο Βρεττό


Παράνομες είναι οι πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στις λεωφόρους Μαραθώνος και Λαυρίου, απαντάει το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ερώτηση που είχε καταθέσει πρόσφατα ο Βουλευτής της Περιφέρειας Ν. Βρεττός, προς τα αρμόδια Υπουργεία.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην απάντηση, «ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση του παρήγγειλε στον πρόεδρο της ΤΕΟ Α.Ε. την αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που βρίσκονται τοποθετημένες στους προαναφερόμενους χώρους αρμοδιότητας της. Αναφορικά με τις σχετικές ενέργειες της ΤΕΟ Α.Ε. αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το οποίο ασκεί την εποπτεία της».
Ναι μεν λοιπόν το υπουργείο Εσωτερικών αποδέχεται την παράνομη τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων, μεταθέτει όμως το μπαλάκι της τελικής ευθύνης στο ΥΠΕΧΩΔΕ, αφού εποπτεύει την ΤΕΟ Α.Ε.
Οπως επισημαίνει ο βουλευτής, επί της ουσίας, απαντήσεις δεν δόθηκαν στα καίρια ερωτήματα που τέθηκαν και που αφορούσαν αφενός στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την άμεση αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τις Λεωφόρους Μαραθώνος και Λαυρίου αφετέρου δε, στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ώστε να αποφευχθεί η διαρκώς αυξανόμενη τοποθέτηση νέων διαφημιστικών πινακίδων.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 297 guests και κανένα μέλος