Συζητήθηκε την περασμένη Τετάρτη 9/11 ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής, στο Περιφερειακο Συμβούλιο, όπου και υπερψηφίστηκε. Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Λιλίκα Βασιλάκου, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αποτελει δε την πρώτη ενότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Είχε προηγηθεί δημοσιοποίηση του κειμένου, το οποίο σημειωτέον ότι αποτελειται από 350 περίπου σελίδες, στους Δήμους από τις 11 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους.

Το στρατηγικό σχέδιο δομείται σε τέσσερις  θεματικές  ενότητες:

Α: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής

Β: Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

Γ: Οικονομία  και Απασχόληση

Δ: Eσωτερική Ανάπτυξη της Περιφέρειας

Το όραμα και οι πολιτικές επιλογές της Περιφέρειας όπως τις παρουσίασε

Στο πλαίσιο των αναλύσεων που προηγήθηκαν αλλά και σύμφωνα με το προεκλογικό πρόγραμμα της σημερινής διοίκησης της Περιφέρειας, το όραμα για την Αττική είναι το ακόλουθο:

perifereia«Η ανάδειξη του ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας της ως ισχυρού αυτοδιοικητικού οργανισμού με ενισχυμένο ρόλο σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της, μέσω της προσέλκυσης επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μέσω της προσφοράς ουσιαστικού και ποιοτικού έργου προς όφελος όλων των πολιτών της».

― Οι βασικές πολιτικές επιλογές, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του οράματος είναι:

Η θεμελίωση και ισχυροποίηση του νέου θεσμού της αιρετής περιφερειακής διοίκησης και η οργάνωση και λειτουργία της ως ενιαίου ΟΤΑ και ως σύγχρονου διοικητικού και αναπτυξιακού πόλου,

― Η οργάνωση και η καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Υπηρεσιών της Αιρετής Περιφέρειας, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών,  κ.λπ., με την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της και με την χρήση των νέων τεχνολογιών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις ανωτέρω γενικές και ειδικές  Ομάδες-Στόχους.

― Η συνεργασία με την Πολιτεία και την α’ βάθμια Αυτοδιοίκηση σε θέματα αναβάθμισης των δημοσίων και αστικών υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου

― Η προώθηση διαπεριφερειακών ευρωπαϊκών συνεργασιών, με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο

― Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες και κοινές δράσεις με λοιπούς Φορείς, Επαγγελματικές Οργανώσεις κ.λπ. για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την προσέλκυση επενδύσεων και την αναβάθμιση και διεύρυνση των τουριστικών ροών προς την Περιφέρεια Αττικής

Όσον αφορά στους αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα, αυτοί είναι:

― Η δημιουργία των τεχνικών υποδομών που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Περιφέρειας

― Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της καλλιέργειας φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ενίσχυσης επενδυτικών πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν καινοτόμες ιδέες και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος προς την Αττική 

― Η προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης

― Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων

― Η κοινωνική μέριμνα και υγεία με έμφαση στην στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων πολιτών

― Η ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω συμβολής στη δημιουργία επενδύσεων και στην σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας,

Τα εργαλεία που θα αξιοποιήσει η Περιφέρεια για να εφαρμόσει τις επιλογές της είναι:

― Οι θεσμικές δυνατότητες που προσφέρει ο Ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”), σε σχέση με τη διοικητική ενοποίηση, την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και την ενδυνάμωση του ρόλου της Περιφέρειας 

― Η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και αιτημάτων και η διεκδίκηση  της συνεργασίας της κεντρικής εξουσίας για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών  προς όφελος της Περιφέρειας,

― Η συνεργασία με την Πολιτεία, τους Κοινωνικούς Φορείς και τους Δήμους της Αττικής,

― Η αξιοποίηση, στον βαθμό που αναλογεί στην Περιφέρεια, των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που προσφέρει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.

― Η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο Ε.Ε. (JESSICA), την ΕΤΕπ, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς

― Οι προβλέψεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και οι δυνατότητες που προσφέρει το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Γεωργικό Ταμείο

― Το πλεόνασμα που έχει προκύψει από την οικονομική διαχείριση της πρώην Νομαρχίας Αθηνών

― Η συστηματική εφαρμογή διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης της

Γ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Βάσει του οράματος και των πολιτικών επιλογών της Διοίκησης της Περιφέρειας οι  αναπτυξιακές της προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα (2012-2014) είναι:

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 139 επισκέπτες και κανένα μέλος