Εννέα Αντιδήμαρχοι και δεκαπέντε εντεταλμένοι σύμβουλοι

 

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας,  Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους για τη νέα δημοτική αρχή με περίοδο θητείας 15/01/24 έως 30/06/24.

Σημειώνουμε ότι ορίζονται εννέα Αντιδήμαρχοι και προϋποθέτει ότι είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Από τους εννέα, οι επτά είναι έμμισθοι και δύο άμισθοι.

Αντιδήμαρχοι

 1. O Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Βάσης του Κωνσταντίνου ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Β. Ορίζεται επίσης, αρμόδιος για την παρακολούθηση και υλοποίηση των προτύπων προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου.

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεωργουλόπουλος Διονύσιος του Δημητρίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Έκδοση Κάρτας Δημότη.

 • Υπεύθυνος για τις διαδικασίες Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στο Δ.Σ. (άρθρα 67 & 67Α Ν. 3852/2010 όπως ισχυεί),
 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεωργιάκος Δημήτριος του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Προμηθειών

γ) Τμήμα Ταμείου

 • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στον προγραμματισμό και την κατάρτιση των μελετών των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και υπερεθνικών προγραμμάτων.

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παπαμιχαήλ Βασίλειος του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας:

α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και  Περιβάλλοντος.

 • Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

Τμήμα Εσόδων και  Περιουσίας

 • Λειτουργίας Καταστημάτων
 • Διαχείρισης θεμάτων μη δεσποζόμενων ζώων.
 • Οργάνωσης και λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
 • Υπεύθυνος κατάρτισης & παρακολούθησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου.
 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Βαμβασάκης Δημοσθένης του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

γ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

 • Λειτουργίας και οργάνωσης των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Λειτουργίας λαϊκών αγορών.
 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Σωτηρόπουλος Παναγιώτης του Πλάτωνα, ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος, Καραγιάν Ωσαννά του Κεβόρκ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Θεμάτων Τρίτης Ηλικίας και Δημόσιας Υγείας και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού:

α) Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων μόνο οι αρμοδιότητες που αφορούν τις Λέσχες Φιλίας:

ΚΑΠΗ Βάρης

ΚΑΠΗ Βούλας

ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος, Σουτόγλου Δήμητρα του Γεωργίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Εθελοντισμού και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Από τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών                                               

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης

δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης

 • Γραφείου Εθελοντισμού και Απασχόλησης.
 • Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Υπεύθυνη για τη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και των Οργάνων Διοίκησης του Δήμου.
 1. Η Δημοτική Σύμβουλος, Σφήκα Βασιλική του Δημητρίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και της μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.
 • Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

α) Από το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών μόνο οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών:

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βούλας

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βούλας

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βάρης

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βάρης

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι και για την υπογραφή των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί από το Δήμαρχο. 

Γ.  Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εκτός του Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Πλάτωνα, ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

 Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βάσης Νικόλαος του Κωνσταντίνου. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου ως Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του Αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεωργουλόπουλος Διονύσιος του Δημητρίου.

 Ζ. Οι Αντιδήμαρχοι Γεωργουλόπουλος Διονύσιος και Σωτηρόπουλος Παναγιώτης θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.  Οι λοιποί  θα είναι έμμισθοι.

 

Η. Η Πολιτική Προστασία παραμένει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Οι τοπικοί Σύμβουλοι Λάναρης Βασίλειος, Κλήμης Στυλιανός και Κρέζος Νικόλαος θα συνεπικουρούν το  Δήμαρχο και οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητές τους θα προσδιοριστούν με ειδική απόφαση.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Ολοι οι εντεταλμένοι συνεπικουρούν το δήμαρχο στις αρμοδιότητες που τους ορίζει

 • Ανδριόπουλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου  Σύμβουλος Ανθρωπίνων Πόρων, που περιλαμβάνει:
 • Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εγκαταστάσεων Κτιρίων Διοίκησης

 

 • Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου Σύμβουλος Συντήρησης Υποδομών Κτιρίων Διοίκησης και Παιδικών Χαρών. 
 • Υπεύθυνος Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και συγκεκριμένα αρμόδιος για τον ελλιμενισμό των σκαφών των Επαγγελματιών Αλιέων.

 

 • Κανέλλου Μαρία του Χρήστου Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Υπεύθυνη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Υπεύθυνη δράσεων και ενεργειών αντιμετώπισης παραβατικότητας ανηλίκων.
 • Υπεύθυνη Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – ΚΔΑΠ.

 

 • Κασιδόκωστας Παντελεήμων του Νικολάου Σύμβουλος Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων.

 

 • Κοκολέτσος Γεώργιος του Θεοδώρου Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Ουδετερότητας.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Αποστολή-100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030» και «Twin Cities» όπως και άλλων παρεμφερών προγραμμάτων.

 • Κοντονής Διονύσιος του Ανδρέα Σύμβουλος Καινοτομίας και Έξυπνων Εσόδων.

 

 • Κουσαθανάς Αντώνιος του Γεωργίου Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

 

 • Lehtinen Teemu Jussi Eerikki του Erkki Σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου & Διεθνών Σχέσεων.

 

 • Μπιρμπίλη Αικατερίνη του Στυλιανού Εντεταλμένη Σύμβουλος Νεολαίας και Οργάνωσης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.                                                
 • Μπραϊμνιώτη Μαρία του Σωκράτη Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 • Νικηφοράκη Δήμητρα του Χρήστου Σύμβουλος Πολιτικών Μετανάστευσης.

 

       Ρουσσάκης Ευθύμιος του Ιωάννη Σύμβουλος Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

 • Σαχατζιάν Αρτεμησία του Βαρτεβάρ Σύμβουλος Διαδημοτικών Συνεργασιών.
 • Σταμπέλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, που περιλαμβάνει:
 • Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου).
 • Υπεύθυνη για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.
 • Φουρναράκη Μαρία του Διονυσίου Σύμβουλος Πολιτικών και Έργων Στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 guests και κανένα μέλος