• Υδροληψίες για έλεγχο υπόγειων υδάτων αποφάσισε η Νομαρχία
  • Πριμοδότηση εκρίζωσης αμπελώνων! Η Νομαρχία ενημερώνει τι χρειάζεται
  • Για την εγκατάσταση νέων γεωργών
  • Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι - “Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι”
  • Συντήρηση  Λ. Βάρης-Κορωπίου
  • Εργα στην Παιανίας – Σπάτα – Λούτσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις


 

Υδροληψίες για έλεγχο υπόγειων υδάτων αποφάσισε η Νομαρχία


Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας  και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη συνέχιση των ελέγχων ποιότητος των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης του φρεατίου και καρστικού υδροφορέα στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, ύψους 41.650 ευρώ.

Η  προγραμματική αυτή σύμβαση αποτελεί συνέχεια της σύμβασης που υπεγράφη το 2007 και αφορούσε τον έλεγχο ποιότητας των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα και η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει εκτός των δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων σε ήδη επιλεγμένες υδροληψίες, την χωροθέτηση και νέων σημείων δειγματοληψίας ύδατος στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων για τον έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης. 

 

 

Πριμοδότηση εκρίζωσης αμπελώνων!

Η Νομαρχία ενημερώνει τι χρειάζεται


Μόλις πριν ένα μήνα έκλεισε το διήμερο εκδηλώσεων της Ενωσης Οινοπαραγωγών Ανατ. Αττικής, με τίτλο “Ανοιχτές πόρτες”, που γινόταν σε συνεργασία με την Νομαρχία. Σήμερα δημοσιεύουμε (έχουμε ξαναγράψει), τι χρειάζεται για να ξεριζώσεις τ’ αμπέλια σου και να πριμοδοτηθείς γι’ αυτό, κατ’ επιταγήν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ε.Ε. βεβαίως!!


Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και μετά από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί της Ανατολικής Αττικής που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της οριστικής εγκατάλειψης αμπελώνων (πριμοδότηση εκρίζωσης) για την αμπελοοινική περίοδο 2009 – 2010, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, υποβάλλουν αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις, στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης ή στην Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας συνοδευόμενες με τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.

2. Δήλωση συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης, την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.

6. Παραστατικά κατοχής των εκτάσεων, δηλαδή τίτλος ιδιοκτησίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στο οποίο να εμφανίζεται το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.


Στην περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του τεμαχίου. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα έτη. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη για την ένταξή του/των αμπελοτεμαχίων στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε την κ. Μανιού στα τηλ: 213-2005344  fax 210-6031786.               

 

Για την εγκατάσταση νέων γεωργών

Η Νομαρχία πληροφορεί


Από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων νέων γεωργών για το Μέτρο 1.1.2 (Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, λήγει στις 15 Ιουλίου 2009.

Το Μέτρο 1.1.2 αφορά στην οικονομική ενίσχυση για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας 18 έως 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, υλοποιώντας επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.1.2 για την στήριξη των νέων αγροτών της Αν. Αττικής αποτελούσε και αποτελεί πάγιο αίτημα της Νομαρχίας. Αν και η ένταξη 13 ΟΤΑ στο πρόγραμμα είναι θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι μένουν εκτός πολλές περιοχές με σημαντική γεωργική δραστηριότητα και για τις οποίες η Πολιτεία έχει χαρακτηρίσει μεγάλες εκτάσεις τους ως αμιγούς γεωργικής καλλιέργειας, αποτελεί άνιση μεταχείριση για τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε αυτές.


Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω Δήμοι και Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής:


  Δήμοι                                    Κοινότητες

Αναβύσσου                        Αγ. Κωνσταντίνου

Αυλώνα                                     Βαρνάβα

Καλάμου                                 Γραμματικού

Κερατέας                        Μαρκόπουλου Ωρωπού

Λαυρεωτικής                       Παλαιάς Φώκαιας

Μαραθώνος                      Συκάμινου Ωρωπίων   


Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι φυσικά πρόσωπα που εγκαταστάθηκαν πρώτη φορά σαν αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και για τους οποίους ισχύουν τα παρακάτω:

• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι των άνω περιοχών της  Ανατολικής Αττικής

• Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ (μονάδα ανθρώπινης εργασίας)

• Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή δεσμεύονται να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών μετά την  ατομική απόφαση έγκρισης

• Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρονικής διάρκειας 5 ετών

• Αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα τηλ. 2132005370, 2132005368 και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης

 

 

Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι

“Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι”


Υπεγράφη από τον Νομάρχη  η σύμβαση με το μελετητικό σχήμα: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ανάδοχο μετά από διαγωνισμό, του έργου «Οριστική μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι την εκβολή του», συνολικού προϋπολογισμού 382.962 ευρώ.

Η μελέτη έχει ενταχθεί, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσοστό χρηματοδότησης 80% και από εθνικούς πόρους με ποσοστό 20%.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη διευθέτησης στο ρέμα Κόρμπι, από το ύψος της Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι την εκβολή του στην θάλασσα σε συνολικό μήκος 3 χιλιομέτρων.

Επίσης θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, τεύχη δημοπράτησης κλπ).

Με το έργο αυτό προωθείται η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων που την πλήττουν ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο.

Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωσή του θα αρθεί η αναστολή οικοδομικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή Κόρμπι.

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες.


Σ.Σ. Χρόνια το  ακούμε αλλά δεν το έχουμε δει. Φαίνεται όμως πώς “μπήκε το νερό στ’ αυλάκι” και θα μείνει μέσα σ’ αυτό αφού θα θωρακιστεί το ρέμα και δεν θα έχουμε τις πλημμύρες αυτές που κάθε τόσο έχουμε αποτυπώσει με το φακό μας και ταλανίζουν τους πολίτες συχνότατα.

 

 

Συντήρηση  Λ. Βάρης-Κορωπίου

 


Υπεγράφη από τον Νομάρχη  η σύμβαση με τον ΕΔΕ Γ. Μαμάκο, ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, του έργου «Συντήρηση τμήματος της συνδετήριας οδού μεταξύ Λ. Βάρης-Κορωπίου διαμέσου της παράκαμψης Κορωπίου και του Α/Κ Αττικής Οδού», προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ.

Ετσι, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και οδοστρωσίας του τμήματος από την συμβολή της Λ. Βάρης-Κορωπίου με την Λ. Κορωπίου – Αεροδρομίου και για 1000 περίπου μέτρα προς το Μαρκόπουλο.

Επιπλέον σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση προβλέπεται να τοποθετηθούν πινακίδες ρυθμιστικές και επικινδύνων θέσεων, αποξήλωση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων σε μήκος περίπου 250μ καθώς και εργασίες ανύψωσης ή καταβίβασης των φρεατίων όπου απαιτείται.

Παράλληλα ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη διαγράμμισης του δρόμου, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να γίνεται η διέλευση των οχημάτων με ασφάλεια.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ασφαλείας των διακινούμενων οχημάτων στον κόμβο αυτό.

 

 

Εργα στην Παιανίας – Σπάτα – Λούτσα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις


Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 (Παιανία – Σπάτα – Λούτσα) τμήμα: Παιανία - Σπάτα» θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης, κατασκευή οδοστρωσίας και κρασπεδόρειθρων στην οδό Αγίου Θωμά, στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παιανίας, από την Πέμπτη 25/06/09 έως την 30-07-2008.

Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από συνεννόηση με το ΥΠΕΧΩΔΕ, την Τροχαία και τον Δήμο Σπάτων, ως εξής:

• Εκτροπή της κυκλοφορίας της οδού Αγίου Θωμά στο ρεύμα προς Αττική Οδό μέσω των οδών Αγίου Αθανασίου και Ιωάννη Γ. Σιδέρη.

• Κατάληψη του μισού οδοστρώματος και μονοδρόμηση της οδού Αγίου Θωμά, από την οδό Αγίου Αθανασίου μέχρι την οδό Ιωάννη Γ. Σιδέρη και καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ/ώρα.

• Καθορισμός ως οδού με προτεραιότητα της οδού Αγίου Θωμά έναντι των καθέτων αυτής οδού.

Η Νομαρχία ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή καθώς και την τήρηση των ορίων ταχύτητας, της σήμανσης και των υποδείξεων της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και για την αποφυγή της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 142 guests και κανένα μέλος