Και όλοι οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι εντεταλμένοι σε διαφορες αρμοδιότητες

   Ενίσχυση της Δημοτικής Αρχής με θέση Εντεταλμένου Συμβούλου για τον κορωνοϊό και ανανέωση θητείας Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

     Τη θητεία των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής ανανέωσε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, αφού η πρώτη θητεία έληξε στις 31 Αυγούστου 2020, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

   Ο Δήμαρχος, προφανώς ικανοποιημένος από το έργο των αντιδημάρχων - κράτησε τους ίδιους ανανεώνοντας τη θητεία τους για έναν ακόμη χρόνο.

Παράλληλα όρισε και έναν Εντεταλμένο σύμβουλο για τον κορωνοϊό, για την τήρηση Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19.

Ο Δήμαρχος με την ανακοίνωση ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία ακόμα πιο παραγωγική θητεία και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στα καθήκοντα τους και την εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, έργο που οφείλει η Δημοτική Αρχή να παραδώσει στους συμπολίτες μας.

 • Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου.

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος.

 1. Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας και αρμοδιότητες των κάτωθι:

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

            γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας

Έκδοση κάρτας δημότη.

Λέσχες Φιλίας

α) ΒΑΡΗΣ

β) ΒΟΥΛΑΣ

γ) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 1. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

         α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

         β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

        

 1. Βάσης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης με αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

            γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 1. Μαρία (Μαίρη) Φουρναράκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αρμοδιότητες

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου)

   β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 1. Βαμβασάκης Δημοσθένης (Δήμος), Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και αρμοδιότητες:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

γ)Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.                         Λειτουργία λαϊκών αγορών.

 1. Αργυρουδάκης Ελευθέριος Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας με αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

- Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

- Οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Ωσαννά Καραγιάν, Νικόλαος Βάσης και Μαρία Φουρναράκη ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί η Αντιδήμαρχος Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν.

Όλοι οι υπόλοιποι Σύμβουλοι ορίζονται Εντεταλμένοι με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου. Ολοι συνεπικουρούν το Δήμαρχο.

 • Διονύσιος Γεωργουλόπουλος του Δημητρίου

Σύμβουλος Τήρησης Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19 & Συντονισμού – Εποπτείας Καθημερινότητας.

 • Παντελής Κασιδόκωστας του Νικολάου

Συντονισμού του έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 • Κωνσταντίνος Σφέτσας του Ιωσήφ

Καθημερινότητας του Πολίτη:

1. Διεύθυνση ΚΕΠ

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης

   δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης

     2. Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.

3. Λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων πολιτών, 4. Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων. 5. Λειτουργία της Γραμμής του Δημότη.

 • Νικόλαος Ζαχαράτος του Γεωργίου

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 • Δήμητρα Σουτόγλου του Γεωργίου

Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου.

 • Teemu Jussi Eerikki Lehtinen του Erkki

Πράσινων Εφαρμογών και Ψηφιακών Εφαρμογών.

 • Αντώνιος Κουσαθανάς του Γεωργίου

Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

 • Βασιλική (Βίκυ) Σφήκα του Δημητρίου

Παιδικής Αγωγής και Καταπολέμησης Παιδικού Εκφοβισμού.

 • Δημήτριος Γεωργιάκος του Μιχαήλ

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Εφαρμογών Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 • Μιχαήλ Ανδριόπουλος του Κωνσταντίνου

Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων.

 • Όλγα Αρτεμις Πολίτη του Νικολάου

Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού.

 • Αικατερίνη Σταμπέλου του Κωνσταντίνου

     Πολιτισμού.

 • Μαρία (Μαίρη) Κανέλλου του Χρήστου

     Παιδείας.

 • Κυριάκος Κικίλιας του Παναγιώτη

για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 • Σωτήριος Ελευθερίου του Ιωάννη

Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 334 guests και κανένα μέλος