Την Πέμπτη 25/10/18, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο νέο γενικό σχεδιασμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης, η οποία διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ ΥΠΕΝ για την έκφραση της γνώμης και τις τυχόν παρατηρήσεις, του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Να θυμίσουμε ότι η χρήση και η εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην Α.Ε.Α.Σ. «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας είναι η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με την ΕΤΑΔ στις 31.10.2012.

Εγινε μία μεγάλη εισήγηση, από τον Νάσο Αναγνωστόπουλο, όπου παρουσιάστηκαν εναλλακτικές δυνατότητες, από τις οποίες παρουσιάζουμε σημαντικά στοιχεία, όπως σημειώνονται.

  1. Η μηδενική λύση, όπου «η Μαρίνα Βουλιαγμένης καθίσταται ουσιαστικά μη ανταγωνιστική, καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τάσεις της αγοράς στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού».
  1. Η εναλλακτική δυνατότητα 1 η οποία εξετάζει αφ’ ενός την αναβάθμιση των υποδομών της θαλάσσιας ζώνης με κύριο χαρακτηριστικό τη διεύρυνση της λιμενολεκάνης και της θαλάσσιας εισόδου της μαρίνας και αφ’ ετέρου την ήπια ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.

Συγκεκριμένα, η εναλλακτική δυνατότητα 1 εξετάζει την ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας με επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων:

  1. διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας [όπως κτίρια διοίκησης, πύργο ελέγχου, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, super Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεωνmarket, χώρους υγιεινής, γραφεία, καταστήματα (εστίασης, εμπορικής χρήσης), αποθηκευτικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κλπ.], και
  2. χρήσεις εξυπηρέτησης και αναψυχής κοινού (όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα, χώρους πρασίνου, υπαίθριους χώρους περιπάτου – αναψυχής, χώρους στάθμευσης κλπ.).
  • Μέγιστη συνολική εκμετάλλευση / δόμηση: 4.800 τ.μ.
  • Μέγιστο ποσοστό κάλυψης επί συν. επιφ.Τομέα 3: 25%
  • Συντελεστής δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης της μαρίνας: 0,09

Όσον αφορά στη θαλάσσια ζώνη, η εναλλακτική δυνατότητα 1 προβλέπει την αναβάθμιση των υποδομών της θαλάσσιας ζώνης με κύριο χαρακτηριστικό τη διεύρυνση της λιμενολεκάνης και της θαλάσσιας εισόδου της μαρίνας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση μεγάλων σκαφών (mega - yacht), καθώς και επαρκής αριθμός θέσεων ελλιμενισμού.

  1. Η εναλλακτική δυνατότητα 2, έχει τις ίδιες χρήσεις γης με την Εναλλακτική 1, με προσθήκη της   χρήσης κατοικίας στον Τομέα 3, διπλασιάζοντας έτσι το μέγιστο ποσοστό κάλυψης επί της συνολικής επιφάνειας του Τομέα 3, με συνέπεια να περιορίζονται σημαντικά οι χώροι πρασίνου καθώς και οι ελεύθεροι χώροι αναψυχής και περιπάτου (κάλυψη 10.000 τ.μ., 40% της συνολικής επιφάνειας με συντελεστή δόμησης της χερσαίας 0,19%).

 

Το Π.Σ. επέλεξε την Εναλλακτική 1

Συνολικά, όπως σημειώνεται στην εισήγηση, και οι δύο εναλλακτικές δυνατότητες ικανοποιούν τα τεχνικοοικονομικά κριτήρια, ενώ η δυνατότητα 1 υπερέχει της δυνατότητας 2 σε ότι αφορά χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Συνεπώς, επιλέγεται ως βέλτιστη πρόταση ανάπτυξης, η εναλλακτική δυνατότητα 1 που συνδυάζει τη βέλτιστη αναπτυξιακή διάσταση με τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το νέο γενικό σχεδιασμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με κάποιες παρατηρήσεις όπως:

➢ της οριστικής χωροθέτησης, να προηγηθεί σύνταξη σχεδίου διαχείρισης, από το οποίο να προκύπτει εμφανώς η ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία της

➢ για την απομάκρυνση της βραχώδους εξάρσεως ΒΑ του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, θα απαιτηθεί η απόσπαση μεγάλου όγκου βραχωδών υλικών, των οποίων η

ποσότητα θα πρέπει να προσδιορισθεί έστω και κατά προσέγγιση. Για την αναφερόμενη υπόγεια διάνοιξη / διασύνδεση της μαρίνας με τον Αστέρα, να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούμενη επέμβαση.

Κατά την απόσπαση των βραχωδών, να μη χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά

➢ να εξασφαλισθεί και να προκύπτει μέσω σχεδίου βέλτιστης χωροθέτησης έργων και κατασκευών, ο ελάχιστος δυνατός επηρεασμός των εγγύς κοινοτήτων Ποσειδωνίας

➢ όλα τα απομακρυνόμενα δέντρα να μεταφυτευθούν ή σε περίπτωση αδυναμίας, να αντικατασταθούν από τουλάχιστον ίδιο αριθμό στελεχών

➢ για το προτεινόμενο στη μελέτη ελικοδρόμιο να εξασφαλισθεί η έγκριση της ΥΠΑ

➢ να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού

➢ οι εκμεταλλευτές του Αστέρα σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, και σύμφωνα με τις επιταγές του από 01-3-2004 ΠΔ (ΦΕΚ 254/τ. Δ’/5-3-2004), για τις περιοχές της Ζώνης 1α του ΠΔ, όπως εδώ όπου περιβάλλουν την μαρίνα, να προωθήσουν τη διαμόρφωση διαδρόμων περιπάτου και ποδηλατοδρόμου παράλληλα της χάραξης της οδού Απόλλωνος και στα πλαίσια ενός ανταποδοτικού μέτρου προς τους κατοίκους της περιοχής.

για τη δημιουργούμενη λιμενολεκάνη να εξασφαλισθεί επαρκής ανανέωση των υδάτων της*

➢ να σχεδιασθεί ολοκληρωμένο σύστημα, μετά των απαιτουμένων εγκαταστάσεων, για τη συλλογή των καταλοίπων αποβλήτων των σκαφών

➢ να συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας με τον τοπικό ναυταθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης, ώστε να μην αλληλοσυγκρούονται και να συνυπάρχουν οι δραστηριότητες.

marina voulmenis sxedio

Η επέκταση του βραχίονα της Μαρίνας Βουλιαγμένης
θα είναι οικολογική καταστροφή
 

➢ για σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σήμερα εντός της μαρίνας και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον μελλοντικό σχεδιασμό της (πχ μικρά σκάφη, ψαρόβαρκες κλπ) να εξασφαλισθούν θέσεις σε έτερες εγγύς μαρίνες

➢ τόσο για το στάδιο της κατασκευής όσο και για το στάδιο της λειτουργίας του έργου να συνταχθούν μελέτες εκπομπών θορύβου και αερίων ρύπων,

➢ το δυτικό και νότιο τμήμα του χερσαίου τομέα 3 βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ350/ΤΑΑΠΘ/2013). Πριν την έγκριση του σχεδίου να απαιτηθούν οι γνωμοδοτήσεις του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για το μέρος των έργων εντός του θαλάσσιου χώρου

➢ να διασφαλιστεί, με την υλοποίηση των κατάλληλων έργων, η προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στην προβλεπόμενη ζώνη προστασίας.

Οπως γράφουμε παραπάνω το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε υπέρ της ΣΜΠΕ - κατά πλειοψηφία - επιλλέγοντας την “Εναλλαγική δυνατότητα 1”.


* Ο δημοτικός σύμβουλος Διον. Κοντονής, έθεσε ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (5/11/18), για την επέκταση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, την μελέτη της οποίας είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν φτάσει στην Περιφέρεια, τονίζοντας μία σημαντική παράμετρο.

Να θυμίσουμε ότι ο Διον. Κοντονής έχει θητεύσει στο Δήμο Βουλιαγμένης επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ. με δήμαρχο τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα και γνωρίζει την περιοχή καλά. Εξήγησε λοιπόν στο σώμα ότι: Στον όρμο της Βουλιαγμένης υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο έρχεται μέσα στον κόλπο από την πλευρά της Λίμνης προχωρεί προς το κατάστημα Ακτή και γυρίζει εκεί που είναι ο ΝΟΒ, γι’ αυτό και πολλές φορές μπροστά στην πλαζ του Αστέρα βγάζει άμμο και καλύπτει όλο το δρόμο. Αυτό το γνώριζε και ο δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας και όταν επιχειρήθηκε να μεγαλώσει η μαρίνα, το σταμάτησε με παρέμβασή του στην υπουργό Πετραλιά, γιατί το ρεύμα που μπαίνει και βγαίνει από τον κόλπο θα ανακόπτετο και θα μάζευε εκεί βρωμιά και δεν θα ανανεώνεται το νερό. Αυτό θα συμβεί τώρα με την επέκταση του βραχίονα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να δεχθούμε να επεκταθεί ο βραχίονας γιατί θα είναι οικολογική καταστροφή.

Εδώ θα πρέπει και πάλι να επισημάνουμε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι Γνωμοδοτική και ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Μπορεί οι επενδυτές σε συνεργασία με τα Υπουργεία να αποφασίσουν αλλιώς...

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Αννα Μπουζιάνη

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 177 επισκέπτες και κανένα μέλος