Η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης προβλέπει...

 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   27-09-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της 222/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που αφορά στην ‘Τροποποίηση της μελέτης κυκλοφορίας και   στάθμευσης του Δήμου Κρωπίας και έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αυτής

                                                      

Στο Κορωπί στις 27 Σεπτεμβρίου   του έτους 2017 κατά την 25η συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης κυκλοφορίας και στάθμευσης του Δήμου Κρωπίας και εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτής, σύμφωνα με την 36/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , την με αριθμό πρωτ. 15813/2017 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό της παρούσας, καθώς και τα από Ιούνιο 2017 σχέδια Τ-1.1. και Τ-1.2 που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με θέμα ‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ’ που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στα οποία εμφαίνονται αναλυτικά οι   παρακάτω τροποποιήσεις.

Η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης προβλέπει:

T1. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών επί της οδού Ζαλόγγου και υποχρεωτική

      διέλευση αυτών μέσω των οδών Πέτρου Στεριώτη-Ισιδώρου Μωραϊτη-Φλέμινγκ.

Τ2. Μετατροπή της οδού Σάμου από μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

Τ3. α) Μετατροπή της οδού Αντ. Κιούση από οδό μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

      β) Μετατροπή της οδού Δημητρίου Κατσίκη από οδό μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

      γ) Μετατροπή τμήματος της οδού Αφροδίτης από οδό μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

      δ) Μετατροπή τμήματος της οδού Σπετσών από οδό μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

      ε) Μετατροπή τμήματος της οδού Ελαφονήσου από οδό μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

      ζ) Μετατροπή τμήματος της οδού Ύδρας από οδό μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

      θ) Συμπληρωματική σήμανση για οδούς που είχαν θεωρηθεί στην μελέτη αδιάνοιχτοι, ενώ κατά την            περίοδο της εφαρμογής (Οκτ. 2015) ήσαν ήδη διανοιγμένοι.

Τ4) Συμπληρωματική σήμανση για οδούς που είχαν θεωρηθεί στην μελέτη αδιάνοιχτοι, ενώ κατά την        περίοδο της εφαρμογής (Οκτ. 2015) ήσαν ήδη διανοιγμένοι.

Τ6) Μετατροπή της οδού Σταματίου Κουλοχέρη από μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

Τ7) Απαγόρευση διέλευσης μεγάλων οχημάτων επί τμήματος της οδού Ηρακλέους.

Τ8) Μετατροπή τμήματος της οδού Γεωργίου Βλάχου από μονής κατεύθυνσης σε διπλής.

Σε κάθε περίπτωση που η μελέτη προβλέπει   σήμανση Ρ-13 (Απαγορεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα), τη τοποθέτηση πρόσθετης πινακίδας με την αναγραφή "ΕΚΤΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ".

Η Τεχνική υπηρεσία συνέταξε τα από Ιουνίου 2017 σχέδια Τ-1.1. και Τ-1.2 με θέμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στα οποία εμφαίνονται αναλυτικά οι   ανωτέρω τροποποιήσεις.

Η εν λόγω απόφαση είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.      

Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της μαζί με τα 2017 σχέδια Τ-1.1. και Τ-1.2 που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με θέμα ‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ’ βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.                                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

            

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 110 guests και κανένα μέλος