ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από Πρακτικό της με αριθ. 22/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αριθ. πρωτ. 208/2010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., για το έτος 2011.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2010, ημέρα ης εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10419/3.12.10 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Παρόντες: Δ. Κοντονής*, Π. Κουλουβάρης, Σ. Πανάς, Μ. Κακογιαννάκη, Γ. Τρόντζος, Ε. Σκουλάξενου, Α. Λώλος, Π. Σκουζής, Ε. Παναγοπούλου, Δ. Γεωργουλόπουλος.

* ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Απόντες: Α. Φαρμακίδη, Ι. Κυριακόπουλος, Δ. Τζιώτης, Γ. Καμπάνης, Κ. Καραγεώργος, Θ. Σταμάτης & Μ. Χόβρη-Σίνα.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Γεωργουλόπουλος εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το από 18/11/2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα ισχύοντα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου, καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., για το έτος 2011.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 18/11/10 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Το με αρ. πρωτ. 9949/16.11.10 έγγραφο της ΔΕΗ

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν. 25/75 όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν. 429/76 και τροποποιήθηκαν με την υπαρ. 4 του αρθ. 7 του Ν. 2307/95 και το Ν. 1080/80.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοιντήτων».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμες χωρίς καμία αύξηση, στα ισχύοντα τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2011, σύμφωνα με το από 18.11.10 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ         2,20€/τ.μ.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ         6,52€/τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

0,17€/τ.μ. για εστεγασμένους χώρους,

0,09 €/τ.μ. για μη εστεγασμένους

Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89 ο συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,001 - 0,07€/τ.μ. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ.Β. μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος.

Β. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΕΠΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/09 απόφαση του Δ.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των 124,36€/τ.μ. ετησίως.

Γ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/09 απόφαση του Δ.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των 54,05€/τ.μ. μηνιαίως σε όλες τις περιοχές του Δήμου Βουλιαγμένης.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 260/09 απόφαση του Δ.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των 22,83€/τ.μ. ετησίως.

Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 205/95 απόφαση του Δ.Σ.Β. ο συντελεστής του τέλους Ακίνητης Περιουσίας είναι σε ποσοστό 0,35% σύμφωνα με τον Ν.2130 αρθ. 24 παρ. 2

 

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 208/10 και υπογράφεται

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΝΑΣ, Α. ΛΩΛΟΣ, Π. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ, Π. ΣΚΟΥΖΗΣ, Γ. ΤΡΟΝΤΖΟΣ, Ε. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ, Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από Πρακτικό της με αριθ. 22/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αριθ. πρωτ. 209/2010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.).

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2010, ημέρα ης εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10419/3.12.10 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Παρόντες: Δ. Κοντονής*, Π. Κουλουβάρης, Σ. Πανάς, Μ. Κακογιαννάκη, Ε. Σκουλάξενου, Δ. Γεωργουλόπουλος, Ε. Παναγοπούλου, Π. Σκουζής, Γ. Τρόντζος, Α. Λώλος.

* ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Απόντες: Μ. Χόβρη-Σίνα, Ι. Κυριακόπουλος, Α. Φαρμακίδη, Κ. Καραγεώργος, Θ. Σταμάτης, Δ. Τζιώτης, Γ. Καμπάνης,

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Γεωργουλόπουλος εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το από 18/11/2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.).

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 18/11/10 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμες χωρίς καμία αύξηση, στα ισχύοντα τέλη  που ισχύουν για το Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.) για το έτος 2011, σύμφωνα με το από 18.11.10 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

― Δημότες                  257,43€

― Ετεροδημότες         3.677,57€/

 

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

― Κηδείες:          Δημότες                  95,55€

Ετεροδημότες                  183,89€

― Μνημόσυνα:         Δημότες         64,34€

Ετεροδημότες                  147,08€

 

ΕΚΤΑΦΗ

― Δημότες                           32,19€

― Ετεροδημότες                  44,18€

ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΣΤΩΝ

Δημότες 43,54€ και Ετεροδημότες 49,75€

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ετησίως, δημότες 19,31€ και ετεροδημότες 22,07€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

52,59% επί του προϋπολογισμού για δημότες και 60,09% για τους ετεροδημότες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Α’ εξάμηνο         Δημότες         77,24€

Ετεροδημότες         88,62€

Β’ εξάμηνο         Δημότες         154,47€

Ετεροδημότες         176,53€

Γ’ εξάμηνο         Δημότες         386,15€

Ετεροδημότες         441,31€

Δ’ εξάμηνο         Δημότες         463,38€

Ετεροδημότες         529,57€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δημότες 5,97€ και ετεροδημότες 6,80€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Πολυτελείας         48,30€

Α’ κατηγορίας         36,10€

Β’ κατηγορίας         18,20€

Γ’ κατηγορίας         12,13€

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

― Δημότες         6.435,82€

― Ετεροδημότες         51.486,33€

Επίσης χρέωση (Δημότες 1287,35€ Ετεροδημότες 1472,15€) για την κατασκευή του τάφου.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 209/10 και υπογράφεται

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΝΑΣ, Α. ΛΩΛΟΣ, Π. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ, Π. ΣΚΟΥΖΗΣ, Γ. ΤΡΟΝΤΖΟΣ, Ε. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ, Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 171 guests και κανένα μέλος