ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 15/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 158/2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή προστίμου που αφορά απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Αυγούστου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 6960/18-8-10 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Π. Σκουζής, 4. Α. Λώλος, 5. Δ. Γεωργουλόπουλος*, 6. Κ. Καραγεώργος, 7. Π. Κουλουβάρης, 8. Μ. Χόβρη-Σίνα, 9. Θ. Σταμάτης, 10. Α. Φαρμακίδη*, 11. Γ. Τρόντζος, 12. Μ. Κακογιαννάκου

*οι οποίοι αποχώρησαν κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκουλάξενου, 5. Ι. Κυριακόπουλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, την επιβολή προστίμου που αφορά απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 14/7/10 και 26/7/10 γνωμοδοτικά σημειώματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 94/10 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) παρ.2, εδαφ.2 του αρθρ.79

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιβολή προστίμου συνολικού ποσού 500€ για κάθε παράβαση της υπ’ αριθμ.94/10 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. και αφορά την απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και η προστασία τους από την ηχορύπανση.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 158/10 και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος         Τα μέλη

Δ. Κοντονής         Ως άνω

 

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 86 guests και κανένα μέλος