ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ                                               Αρ. Πρωτ. 15974/22.12.209
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 25/21.12.2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης - Αττικής.

Αρ. αποφ. - 248 -

Περίληψη

 

Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη - φόρους κλπ. βάσει του Ν.3801/2009.

 

Στη Βάρη και στο Δημοτικό θέατρο του Δημοτικού σχολείου Βάρης, σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης ύστερα από την 17/12/2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία διότι σε σύνολο εικοσιενός (21) μελών βρέθηκαν παρόντες οι δεκαοκτώ (18).

Παρόντες: Δεληγιάννης Θωμάς πρόεδρος, Γούλας Βασίλειος αντιπρόεδρος, Μποζιάρη Κυριακή Γραμματέας και οι σύμβουλοι: Γεμελιάρη Μαρία, Τριβυζάς Σπυρίδων, Εξαρχος Ιωάννης, Κάββαλος Βασίλειος, Πασπαλιάρη Τασία, Αργυροπούλου Λυδία, Μακρή-Γούλα Μαργαρίτα, Μελιδώνης Παναγιώτης, Πππάς Νικόλαος, Αναστασίου Δημήτριος, Αργυρουδάκης Ελευθέριος, Ντούλας Σωκράτης, Πάσχος Ιωάννης, Μωραΐτης Παναγιώτης και Κυπριώτης Δημήτριος.

Απόντες: Σαραντίδη Βαρβάρα, Χατζηδαυιτίδης Αναστάσιος και Σουτόγλου Δήμητρα.

Παρόντος του Δημάρχου Καπετανέα Παναγιώτη.

 

Για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά λήψη απόφασης για την ρύθμιση οφειλών από Δημοτικά Τέλη – Φόρους κλπ βάσει του Ν.3801/2009, το Δημοτικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη του:

α. Με την Α/Α:44-14/12/2009 εισήγηση της Οικονομικής Εσόδων του Δήμου μας που αναφέρει τα έξης:

«Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 3801/2009 με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοσίας Διοίκησης» ΦΕΚ.163 Α.

Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του νόμου προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από Δημοτικά Τέλη – Φόρους κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίησης των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών του ως άνω νόμου είναι η λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με την  οποία θα καθορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δηλώσεων προς υπαγωγή των στις ρυθμίσεις καθώς και ο αριθμός των Δόσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 2Β του άρθρου 26 του Ν. 3649/2008.

Η χρονική προθεσμία τόσο για την έκδοση της άνω απόφασης όσο και για την υποβολή των αιτήσεων επαφίεται στην ευχέρεια των Ο.Τ.Α..

Σε κάθε περίπτωση εφόσον το οικείο Συμβούλιο προβεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων πρέπει να είναι το αργότερο στις 30-6-2010.

Συνημμένα προς ενημέρωσης σας: 1) Ν.3801/09 Άρθρο 63, 2) Ν.3649/08 Άρθρο 26 3)Ν.3345/05 Άρθρο 9, 4)Ν.3074/02 Άρθρο 12.

Η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ότι η ρύθμιση είναι ευνοϊκή 1) για τους Δημότες – Κατοίκους της περιοχής προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκότερους όρους και 2) θα αποφέρει Έσοδα στον Δήμο μας από χρέη οφειλετών, αφού δύναται η δυνατότητα εξόφλησης τους χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις καθώς επίσης και έκπτωσης 10% επί των κεφαλαίων με εφάπαξ πληρωμή του ολικού χρέωσης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την έγκριση της ρύθμιση των οφειλών τέλη – φόρους κ.λ.π. βάσει του Ν.3801/09 και των υπολοίπων διατάξεων και παρακαλούμε για την απόφαση ως προς το σύνολο των Δόσεων να είναι έως 24 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 150,00€.

Η πρώτη Δόση θα πρέπει να είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη Ρύθμιση , οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Η καθυστέρηση (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και συνεπάγεται η υποχρέωση προς καταβολή του υπολοίπου ποσού όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση 10%.

Προτεινόμενη ημερομηνία λήξης για την προθεσμία υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι έως τις 30-6-2010, ώστε να μπορέσει η υπηρεσία μας να ενημερώσει στο σύνολο των οφειλετών για τις υποχρεώσεις τους.

Η άνω απόφαση θα πρέπει να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της περιοχής μας.

 

β. Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάγκη ρύθμιση οφειλών από Δημοτικά Τέλη – Φόρους κλπ βάσει του Ν.3801/2009.

γ. Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Την έγκριση της ρύθμιση των οφειλών τέλη – φόρους κ.λ.π. βάσει του Ν.3801/09 και των υπολοίπων διατάξεων και  το σύνολο των Δόσεων θα είναι έως 24 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 150,00€.

Η πρώτη Δόση θα είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη Ρύθμιση , οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Η καθυστέρηση (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και συνεπάγεται η υποχρέωση προς καταβολή του υπολοίπου ποσού όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση 10%.

Ημερομηνία λήξης για την προθεσμία υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων θα είναι έως τις 30-6-2010, ώστε να μπορέσει η υπηρεσία μας να ενημερώσει στο σύνολο των οφειλετών για τις υποχρεώσεις τους.

Η άνω απόφαση θα  δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της περιοχής μας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου.

Οφειλές που αφορούν κατανάλωση ύδρευσης δεν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη απόφαση σύμφωνα με την παρατήρηση του Προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου κ. Δεληγιάννη Θωμά.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 248/2009

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτω:

 

Τα  μέλη

Ο Πρόεδρος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Τριβυζάς Σπυρίδων             Μποζιάρη Κυριακή

Πασπαλιάρη Τασία            Έξαρχος Ιωάννης

Κάββαλος Βασίλειος         Γεμελιάρη Μαρία

Μακρή - Γούλα Μαργαρίτα         Μωραΐτης Παναγιώτης

Μελιδώνης Παν.              Κυπριώτης Δημήτριος

Παππάς Νικόλαος         Αργυροπούλου-Κουρμούζη Λυδία

Γούλας Βασίλειος         Αναστασίου Δημήτριος

Αργυρουδάκης Ελευθέριος         Ντούλας Σωκράτης

Πάσχος Ιωάννης

 

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 133 guests και κανένα μέλος