Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 142/2009.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο Δήμο μας από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου εκάστου έτους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
    
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 142/2009.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο Δήμο μας από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου εκάστου έτους.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 5130/11-6-09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 και συγκεκριμένα:
Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4.  Κ. Καραγεώργος, 5. Δ. Γεωργουλόπουλος, 6. Π. Κουλουβάρης, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Θ. Σταμάτης, 9. Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Γ. Καμπάνης, 11. Π. Σκουζής.                                      
Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Ε. Σκουλάξενου, 5. Ε. Παναγοπούλου, 6. Ι. Κυριακόπουλος.
Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 3ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το από 16/6/09 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου σχετικά με απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο Δήμο μας από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου εκάστου έτους.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Το από 16/6/09 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο Δήμο μας από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και 5.000 € πρόστιμο για κάθε παράβαση, για λόγους πυροπροστασίας της πόλης μας.
H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 142/09 και υπογράφεται.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
          Δ.ΚΟΝΤΟΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                           Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 93 guests και κανένα μέλος