Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 70/2009.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης σχετικά με μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας....
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 70/2009.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης σχετικά με μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Μαρτίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 1544/24-2-09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 και συγκεκριμένα:
Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4.  Κ. Καραγεώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Μ. Κακογιαννάκου, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Π. Σκουζής, 9. Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Γ. Καμπάνης, 11. Δ. Γεωργουλόπους, 12. Π. Κουλουβάρης, 13. Θ. Σταμάτης.
Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Ε. Παναγοπούλου, 4. Ι. Κυριακόπουλος.
Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, την λήψη μέτρων-δράσεων για την προστασία του πρασίνου και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών του Δήμου μας.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Το από 24/9/08 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου.
2. Την προγενέστερη με αριθμ. 95/08 απόφαση του Δ.Σ
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει:
ί) Την προμελέτη εγκατάστασης δασοπροστασίας στο Καβούρι Βουλιαγμένης.
ίί) Την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων από τους προσευχόμενους επισκέπτες και οχήματα του Δήμου μας, ως ακολούθως:
Τα επικίνδυνα και προστατευόμενα σημεία θα είναι τα εξής:
1) Λόφος Εθνικής Ενότητας (ΛΟΚ):
- Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου.
- Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου)
- Είσοδος προς μνημείο Λ.Ο.Κ
2) Λόφος Αλεξ. Παπαναστασίου:
- Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου)
3) Μεγάλο Καβούρι:
-Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου)
- Οδός Αύρας
- Οδός Ακτής
- Αυγής (προς Ζεφείρου) – δύο σημεία
-Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου)
4) Κεντρική Βουλιαγμένη:
- Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος προβολή Αμαρυλλίδος)
- Παραλιακή Αθηνών, Ιάσωνος, Δαιδάλου, Διονύσου ως Παναγούλη, Ήρας και Διός
5) Περιοχή Νεκροταφείου:
- Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιάς
ίίί) Tην λήψη των παρακάτω μέτρων:
1. Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης από τους ιδιώτες που διαθέτουν σπίτια κοντά σε πευκόφυτες εκτάσεις.
2. Μέχρι 30-4 κάθε χρόνου θα διενεργείται έλεγχος των δικτύων πυρόσβεσης από Επιτροπή αποτελούμενη εκπροσώπους της Δ/νσης ΤΥΔΒ και του Τμήματος Πρασίνου.
3. Ειδικά οι ιδιώτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται με κοινόχρηστες περιοχές ή περιοχές χαρακτηρισμένες ως αστικό πράσινο στην περιοχή Καβουρίου, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν δίκτυο πυρόσβεσης με εμβέλεια κάλυψης 50 μέτρων περιμετρικά των ιδιοκτησιών τους.
4. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000 € - 5.000 €/ ανά ιδιοκτησία για εντοπισμό βλαβών από δίκτυο πυρόσβεσης που δεν έχει επισκευασθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
5. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 10.000 € - 20.000 €/ανά ιδιοκτησία για μη εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης.
6. Υποχρεωτικός καθαρισμός-αποψίλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που γειτνιάζουν με κοινόχρηστο πράσινο, πενήντα μέτρα κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους. 
7. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000-5.000 €/ανά ιδιοκτησία για μη καθαρισμό-αποψίλωση πενήντα μέτρα κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους.
H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 70/09 και υπογράφεται.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ     
                Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 52 guests και κανένα μέλος