ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
    
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 8/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 129/2009.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 70/09 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 8/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 129/2009.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 70/09 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η  του μήνα Mαϊου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 3924/12-5-09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 και συγκεκριμένα:
Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4.  Κ. Καραγεώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Γ. Καμπάνης, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Π. Κουλουβάρης, 9. Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Ε. Παναγοπούλου, 11. Θ. Σταμάτης, 12. Δ. Γεωργουλόπουλος.
Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Π. Σκουζής, 5. Ι. Κυριακόπουλος.
Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 70/09 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄αριθμ. 60/09 απόφαση της Δ.Ε.
2. Την προγενέστερη με αριθμ. 70/09 απόφαση του Δ.Σ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει:
ί) Την προμελέτη εγκατάστασης δασοπροστασίας στο Καβούρι Βουλιαγμένης.
ίί) Την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων από τους προσευχόμενους επισκέπτες και οχήματα του Δήμου μας, ως ακολούθως:
Τα επικίνδυνα και προστατευόμενα σημεία θα είναι τα εξής:
1) Λόφος Εθνικής Ενότητας (ΛΟΚ):
- Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου.
- Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου)
- Είσοδος προς μνημείο Λ.Ο.Κ
2) Λόφος Αλεξ. Παπαναστασίου:
- Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου)
3) Μεγάλο Καβούρι:
-Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου)
- Οδός Αύρας
- Οδός Ακτής
- Αυγής (προς Ζεφείρου) – δύο σημεία
-Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου)
- Καβουρίου (από Πυροφυλάκειο και μετά)
4) Κεντρική Βουλιαγμένη:
- Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος προβολή Αμαρυλλίδος)
- Παραλιακή Αθηνών, Ιάσωνος, Δαιδάλου, Διονύσου ως Παναγούλη, Ήρας και Διός
5) Περιοχή Νεκροταφείου:
- Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιάς
ίίί) Tην λήψη των παρακάτω μέτρων:
1. Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης από τους ιδιώτες που διαθέτουν ακίνητα που εφάπτονται σε πευκόφυτες εκτάσεις.
2. Μέχρι 30-4 κάθε χρόνου θα διενεργείται έλεγχος των δικτύων πυρόσβεσης από Επιτροπή αποτελούμενη εκπροσώπους της Δ/νσης ΤΥΔΒ και του Τμήματος Πρασίνου.
3. Ειδικά οι ιδιώτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται με κοινόχρηστες περιοχές ή περιοχές χαρακτηρισμένες ως αστικό πράσινο στην περιοχή Καβουρίου, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν δίκτυο πυρόσβεσης με εμβέλεια κάλυψης 50 μέτρων περιμετρικά των ιδιοκτησιών τους.
4. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000 € - 5.000 €/ ανά ιδιοκτησία για εντοπισμό βλαβών από δίκτυο πυρόσβεσης που δεν έχει επισκευασθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
5. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 10.000 € - 20.000 €/ανά ιδιοκτησία για μη εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης.
6. Υποχρεωτικός καθαρισμός-αποψίλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που γειτνιάζουν με κοινόχρηστο πράσινο, πενήντα μέτρα κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους. 
7. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000-5.000 €/ανά ιδιοκτησία για μη καθαρισμό-αποψίλωση πενήντα μέτρα κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους.

H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 129/09 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 376 guests και κανένα μέλος