ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                          ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 22/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 262/2008.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί των με αρ. πρωτ. 5593/3-7-08 και 9578/7-11-08 αιτήσεων των Ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI» σχετικά με χορήγηση άδειας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων των πελατών τους.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10270/1-12-08 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 και συγκεκριμένα :

Παρόντες:

1. Δ. Κοντονής, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Π. Σκουζής, 4. Σ. Πανάς, 5. Π. Καρυώτης, 6. Δ. Γεωργουλόπουλος, 7. Μ. Χόβρη – Σίνα, 8. Μ. Κακογιαννάκου, 9. Θ. Σταμάτης

Απόντες:

1. Κ. Καραγεώργος, 2. Γ. Καμπάνης, 3. Π. Κουλουβάρης, 4. Δ. Τζιώτης, 5. Α. Φαρμακίδη, 6. Σ. Ελευθερίου, 7. Ε. Σκουλάξενου, 8. Ι. Κυριακόπουλος


Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, τις με αρ. πρωτ. 5593/3-7-08 και 9578/7-11-08 αιτήσεις των Ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI» σχετικά με χορήγηση άδειας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων των πελατών τους.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις με αρ. πρωτ. 5593/3-7-08 και 9578/7-11-08 αιτήσεις των Ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI».

2. Την υπ’ αριθμ. 185/07 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» παρ. 2, εδαφ.2 του άρθρου 79.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων των Ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI», επί των οδών Πανός 28 και Λητούς 9-11 αντίστοιχα, με την τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-40, απαγόρευση στάσης – στάθμευσης με ένδειξη: εξαιρούνται οχήματα Ξενοδοχείου) και κίτρινη γραμμή επί του οδοστρώματος στην προβολή του υπόψη Ξενοδοχείου για στάθμευση (επιβίβαση – αποβίβαση πελατών κ.λ.π.), υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 262/08 και υπογράφεται.

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                 Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ                                              όπως παραπάνωΠροτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 145 guests και κανένα μέλος