ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ.21/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αριθ. Αποφ. 229/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης, για το έτος 2009.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του Μήνα Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 9635/10/11/08 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στο Δήμαρχο. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 και συγκεκριμένα:

Παρόντες:

1. Δ. Κοντονής, 2. Δ. Γεωργουλόπουλος, 3. Σ. Πανάς, 4. Ε. Παναγοπούλου, 5. Σ. Ελευθερίου, 6. Θ. Σταμάτης*, 7. Μ. Χόβρη - Σίνα 8. Π. Σκουζής, 9. Κ. Καραγεώργος 

Απόντες:

1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ι. Κυριακόπουλος, 3. Π. Καρυώτης, 4. Γ. Καμπάνης, 5. Π. Κουλουβάρης, 6. Ε. Σκουλάξενου, 7. Δ. Τζιώτης, 8. Α. Φαρμακίδη

* ο οποίος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος. 

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντες και του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κασιδόκωστα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής, εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα και θέτει υπόψη του σώματος, τα από 29/10/08 και 2/11/08 υπηρεσιακά σημειώματα της οικονομικής υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βουλιαγμένης, για το έτος 2009.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 29/10/08 και 3/11/08 υπηρεσιακά σημειώματα της οικονομικής υπηρεσίας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την αναπροσαρμογή τιμών και εγκρίνει τις ήδη ισχύουσες τιμές στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.) για το έτος 2009, σύμφωνα με τα από 29/10/08 και 3/11/08 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ σε ευρώ

Δημότες: 257,43  -  Ετεροδημότες: 3.677,57

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

Κηδείες: Δημότες: 96,55         -  Ετεροδημότες: 183,89

Μνημόσυνα: Δημότες: 64,34              -  Ετεροδημότες: 147,08

ΕΚΤΑΦΗ: Δημότες: 32,19      -  Ετεροδημότες:   44,18

ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΣΤΩΝ: Δημότες 43,54    -  Ετεροδημότες   49,75

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ: Ετησίως, δημότες 19,31            -   Ετεροδημότες   22,07

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

52,59% επί του προϋπολογισμού για δημότες και

60,09% για τους Ετεροδημότες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Α' Εξάμηνο: Δημότες:     77,24           -  Ετεροδημότες:   88,69

Β' Εξάμηνο:  Δημότες:  154,47           -  Ετεροδημότες: 176,53

Γ' Εξάμηνο: Δημότες:   386,15           -  Ετεροδημότες: 441,31

Δ' Εξάμηνο: Δημότες:   463,38           -  Ετεροδημότες: 529,57 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δημότες 5,97 και Ετεροδημότες 6,80 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Πολυτελείας: 48,30

Α' κατηγ.: 36,10  -  Β' κατηγ.: 18,20  -  Γ' κατηγ.: 12,13 

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Δημότες:          6.435,82

Ετεροδημότες: 51.486,33

Επίσης χρέωση (Δημότες 1.287,35 και Ετεροδημότες 1.472,15) για την κατασκευή του τάφου.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 229/08 και υπογράφεται.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 241 guests και κανένα μέλος