ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθμ. Αποφ. 228/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα Ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., για το έτος 2009.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 9635/10-11-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στο Δήμαρχο.  Αφού διαπιστώθηκα απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Σ. Πανάς, 4. Κ. Καραγεώργος, 5. Σ. Ελευθερίου, 6. Δ. Γεωργουλόπουλος, 7. Μ. Χόβρη-Σίνα, 8. Π. Σκουζής

Απόντες: 1. Ι. Κυριακόπουλος, 2. Γ. Καμπάνης, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Δ. Τζιώτης, 5. Π. Καρυώτης, 6. Α. Φαρμακίδη, 7. Π. Κουλουβάρης, 8. Ε. Σκουλάξενου, 9. Θ. Σταμάτης*

*ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος. 

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής, εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, τα από 22/10/08 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα Ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου, καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2009.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:

1. Τα από 22/10/08 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 254/07 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει:

Ι. Τις ήδη ισχύουσες τιμές στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2009, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ        2,20 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   6,52 €/τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  0,17 €/τ.μ. για εστεγασμένους χώρους

                                 0,09 €/τ.μ. για μη εστεγασμένους χώρους

Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89 ο συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,01 - 0,07 €/τ.μ. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ.Β. μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος.

 

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, παραμένει 0,35% (μηδέν τριάντα πέντε τις χιλίοις) και είναι το ανώτερο μέχρι 0,35% σύμφωνα με το Ν. 2130 άρθρ.24 παρ. 2.

 

ΙΙ. Την αναπροσαρμογή τιμών στα Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με αύξηση 5%, ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Προσαρμόζεται στο ποσό των 124,36 €/τ.μ. ετησίως.

Β. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Προσαρμόζεται στο ποσό των 54,05 €/τ.μ. μηνιαίως σε όλες τις περιοχές του Δήμου Βουλ/νης.

Γ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσαρμόζεται στο ποσό των 22,83 €/τ.μ. ετησίως. 

Μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Γεωργουλόπουλος, Κ. Καραγεώργος και Θ. Σταμάτης για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 228/08 και υπογράφεται.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

            Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ         όπως παραπάνω

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 192 guests και κανένα μέλος