ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 116/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η

Επιβολή τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

(αρθ.3 Ν.1080/80)                                                                                      
 
Στα Καλύβια, σήμερα 18η του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8120/2011 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 26 και συγκεκριμένα:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων ως εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής ήτοι:
- Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων:
α) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους διαμορφωμένους σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθερες, σε 55ευρώ το τ.μ.
β) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους μη διαμορφωμένους από άλλες κατασκευές, ανοιχτοί και ελεύθεροι που έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο, σε 50ευρώ το τ.μ.
γ) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, ψησταριές κ.λ.π.) ετησίως σε 40ευρώ το τ.μ.
δ) Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών για καταστήματα που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους σε πάγκους ή με άλλο τρόπο στο πεζοδρόμιο και λειτουργούν ως οπωροπωλεία, παντοπωλεία, supermarket, εμπορικά καταστήματα κ.λ.π. ετησίως σε 20ευρώ το τ.μ.
― Για τη Δημοτική Κοινότητα Π.Φώκαιας
1. Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Λ.Αθηνών-Σουνίου, ενσωματωμένοι με αυτά, που χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και είναι κλειστοί: 28,00€/τ.μ.
2. Χώροι εσωτερικά της πόλεως σε καταστήματα με πρόσοψη σε όλο το μέτωπο της κεντρικής πλατείας της πόλεως, ενσωματωμένοι με αυτάδιαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι:22,00€/τ.μ.
3. Χώροι κάτω από τη Λ.Αθηνών-Σουνίου διαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι (θάλασσα)16,50€/τ.μ.
4. α. Χώροι εσωτερικά της πόλεως διαμορφωμένοι και ενσωματωμένοι με τα μαγαζιά που χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι και ανοιχτοί :15,00€/τ.μ.
β. Κοινόχρηστοι χώροι καταστημάτων εκατέρωθεν της οδού Ευέλπιδος Κούτσια (Πεύκα): 15,00€/τ.μ.
5. α. Κοινόχρηστοι χώροι κάτω από τη Λ.Αθηνών-Σουνίου μη διαμορφωμένοι από άλλες κατασκευές ανοιχτοί και ελεύθεροι ή που έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο (θάλασσα) :10,00€/τ.μ.
β. Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Λ.Αθηνών-Σουνίου μη ενσωματωμένοι με τα μαγαζιά που δεν έχουν κλειστεί και είναι ελεύθεροι ή έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο :10,00€/τ.μ.
6. α. Πλατείες εσωτερικά της πόλεως μη διαμορφωμένες και πανταχόθεν ελεύθερες και ανοιχτές:6,00€/τ.μ.
β. Χώροι εσωτερικά της πόλεως εκτός της Λ.Αθηνών-Σουνίου μη διαμορφωμένοι:6,00€/τ.μ.                                                                                                                                                            
― Για τη Δημοτική κοινότητα Αναβύσσου
Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες) σε 12,50e/τ.μ.
― Για τη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας τα τέλη ως είχαν.
― Για τη Τοπική Κοινότητα Κουβαρά τα τέλη ως είχαν.
 
Για όλες τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες ισχύουν τα εξής:
- Παραδοσιακό καφενείο 10 ευρώ/τ.μ./έτος
- Εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων, περιορισμένης διάρκειας σε κοινόχρηστους χώρους ανά ημέρα σε 10ευρώ το τ.μ.
-Τέλη κατάληψης πεζοδρομίων με μπάζα, οικοδομικά υλικά, περιφράγματα και σκαλωσιές καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται προ της ανεγειρόμενης οικοδομής μηνιαία σε 30ευρώ το τ.μ.
Επίσης για την τοποθέτηση κοντέινερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα μηνιαία σε 30 ευρώ ανά κάδο
Για χρήση μικρότερη του μήνα, το τέλος που οφείλεται είναι μηνιαίο.
- Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για μικροπωλητές προϊόντων ανά ημέρα σε 20 ευρώ (κάρβουνα, χαρταετοί, κ.λπ.)
- Καροτσάκι σε 50 ευρώ το μήνα (για αναξιοπαθούντες, ανάπηρους, κάστανα, καλαμπόκι, κ.λ.π.)
- Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις ανά ημέρα →Πάγκος έως 4τ.μ. σε 20ευρώ.
- Τέλος κοινοχρήστων χώρων για Λούνα Πάρκ-Πολυθεάματα κ.λ.π. σε 5ευρώ το τ.μ. το μήνα.
- Τέλος κοινοχρήστων χώρων για περίπτερα ( εκτός των περιπτώσεων των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου ) ετησίως σε 20ευρώ το τ.μ.
- Χρήση αιγιαλού για πάσης φύσεως εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές , διαφημιστικές κ.λ.π.) εφάπαξ σε 1.000ευρώ
- Χρήση περιβάλλοντος χώρου εκκλησιών για μεμονωμένες εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσια κ.λ.π) ανά ημέρα σε 200ευρώ και για χρησιμοποίηση catering σε 1.000ευρώ
- Χριστουγεννιάτικα είδη (χριστουγεννιάτικα έλατα, λουλούδια) μηνιαίως σε 20ευρώ το τ.μ.
- Τέλη λαϊκών αγορών προτείνονται εβδομαδιαία σε 3,00ευρώ τα 4τ.μ.
- Εκθέσεις βιβλίων και προϊόντων λαϊκής τέχνης, για πάγκους έως 4μ. σε 25e την εβδομάδα
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται στο διπλάσιο των τελών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χριστοφάκη Χριστίνας, Πετρόπουλου Σταύρου, Σαρρή Σοφοκλή, Γκίνη Σταμάτη, Σόφου Δημήτρη, Μπιθυμήτρη Γεώργιου και Βολάκου Νικόλαου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 215 guests και κανένα μέλος