Παρέμβαση των Δήμων με δημοψήφισμα για το Aσκληπιείο ζητά ο Δημήτρης Tζιώτης. Με δηλώσεις του προς την εφημερίδα ΕΒΔOΜΗ, τεκμηριώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπ’ όψη του το πλέγμα υφιστάμενων «δεδομένων»...

ζητά ο Δημήτρης Tζιώτης

Με δηλώσεις του προς την εφημερίδα ΕΒΔOΜΗ, ο Δημήτρης Τζιώτης τεκμηριώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπ’ όψη του το πλέγμα υφιστάμενων «δεδομένων»:

  1. Η υγεία του Λαού είναι θεμελιακή και πρώτιστη φροντίδα της πολιτείας και σαν τέτοια θα πρέπει να εκτιμάται και να οράται κάθε φορά σαν κοινωνικό αγαθό (ν. 1821 / 1988),
  2. Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας είναι το μοναδικό νοσοκομείο σε όλη τη Νοτιοανατολική Αττική. Εξυπηρετεί 1.500.000 πολίτες από τον Άλιμο, μέχρι την Ηλιούπολη και το Σούνιο,
  3. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το Ασκληπιείο Νοσοκομείο αποτελεί δικαίωμα των πολιτών,
  4. Η παραχώρηση του νοσοκομείου σε ιδιώτες θα προσδώσει στο νέο σχήμα μονοπωλιακό χαρακτήρα. Το επιχειρησιακό σχέδιο βασίζεται στην εκμετάλλευση της γης και όχι στην παροχή πρότυπων υπηρεσιών υγείας,
  5. Δεν υπάρχει καμιά στρατηγική για την υγεία των Ελλήνων. Η αποκαλούμενη μεταρρύθμιση στηρίζεται σε αναχρονιστικά οικονομικά μοντέλα. Η απόλυτη ένδεια στον τομέα της υγείας διαφαίνεται στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στην οποία δεν γίνεται καμιά αναφορά για τα σύγχρονα δικαιώματα της υγείας των Ελλήνων πολιτών.

Λαμβάνοντας τέλος υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, ότι:

Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. (ν. 1821/1988) και το οικόπεδο, έκτασης 110 στρεμμάτων, αποτελεί μοναδικό πνεύμονα πρασίνου,

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Βούλας δεσμεύθηκαν για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Ασκληπιείου,

Οι δημοτικές παρατάξεις αναγνωρίζονται θεσμικά από τον Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρο 54),

Δια της τοπικής αυτονομίας νοείται το δικαίωμα και η πραγματική ικανότητα των Ο.Τ.Α. να ρυθμίζουν και να διευθύνουν στα πλαίσια του νόμου, με δική τους ευθύνη και προς όφελος του πληθυσμού τους ένα σημαντικό μέρος των Δημοσίων Υποθέσεων (Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Άρθρο 3, παρ. 1),

Η άσκηση των δημόσιων αρμοδιοτήτων πρέπει να ανήκει κατά προτίμηση στις αρχές τις πλησιέστερες στους πολίτες (Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Άρθρο 4, παρ. 3),

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν το δικαίωμα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, να συνεργάζονται και, στα πλαίσια του νόμου, να συνεταιρίζονται με άλλους Ο.Τ.Α. για την πραγματοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Άρθρο 10, παρ. 1),

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το κράτος έχει δικαίωμα να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας (Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 24, παρ. 1),

Η προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ασκληπιείου Νοσοκομείου είναι υποχρέωσή μας προς τις γενιές του μέλλοντος,

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχονται σήμερα στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της ποιότητας που θα όφειλε να έχει η δημόσια υγεία,

Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος πρέπει να έχουν σύγχρονη αντίληψη, και να μην αποτελούν αντίγραφα που απέτυχαν διεθνώς τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι μεταρρυθμίσεις οφείλουν να έχουν ολοκληρωμένη στρατηγική, πρόγραμμα εφαρμογής, να προφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον, να προστατεύουν το περιβάλλον, να είναι προς όφελος των πολιτών, να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη του τόπου και να διαχέουν τις ευθύνες διοίκησης στο πλησιέστερο προς τον πολίτη επίπεδο. Ειδάλλως, αποτελούν οπισθοδρόμηση και όχι μεταρρύθμιση,

Ο κίνδυνος ξεπουλήματος του Ασκληπιείου Νοσοκομείου είναι ορατός. Τα ευχολόγια δεν είναι αρκετά.

Οφείλουμε να προτείνουμε μια συγκεκριμένη εναλλακτική λύση.

Ακολούθως διατυπώνει μια ολοκληρωμένη αξιόλογη πρόταση, όχι οπωσδήποτε άμεσης αποδοχής, αλλά ενδελεχούς μελέτης και ακολούθως αποδοχής, τροποποίησης, βελτίωσης, και σε καμία περίπτωση απόρριψης.

 

Η πρόταση Τζιώτη

Ο Δημήτρης Τζιώτης προτείνει επακριβώς:

  1. Την ανάληψη της πρωτοβουλίας από τις Δημοτικές Παρατάξεις των Ο.Τ.Α. της περιοχής που εξυπηρετεί το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του,
  2. Να αποφασίσουν οι πολίτες. Την άμεση διενέργεια δημοψηφίσματος στους Δήμους, (παραπέμπει στο άρθρο 216 παραγρ.1 του Δημοτικού Κώδικα).
  3. Την αποτροπή των σχεδίων αξιοποίησης της γης που βρίσκεται το Ασκληπιείο Νοσοκομείο με τις δυνατότητες που έχουν οι Ο.Τ.Α. και την εξαίρεση του οικοπέδου που βρίσκεται το Ασκληπιείο Νοσοκομείο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή και τη δραστική μείωση των όρων δόμησης και κάλυψης του οικοπέδου, με άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βούλας, (Σ.Σ. Πράγμα το οποίο ο Δήμαρχος Βούλας έχει δεσμευτεί να φέρει μετά από πρόταση του Αποστολάτου, στη συγκέντρωση των κατοίκων).

Και ολοκληρώνοντας προτείνει:

«Εάν η κεντρική κυβέρνηση αδυνατεί να διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής πρέπει να λάβουν άμεσα την πρωτοβουλία για τη διατήρησή του, συνδυάζοντας την εξέλιξή τους στο επίπεδο της τοπικής διακυβέρνησης με την ανάπτυξη του τρίτου τομέα της «κοινωνικής οικονομίας».

Πάνω σ’ αυτόν τον τομέα επιχειρηματολογεί εισαγωγικά αναφέροντας τα εξής:

«Στην Ελλάδα λειτουργούν ουσιαστικά ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τρίτου τομέα της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργούν 55.000 κοινωνικές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών 41 δις Ευρώ, ενώ στην Ισπανία υπάρχουν 50.500 επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 2.300.000 εργαζομένους». Την δυνατότητα αυτή αντλούν οι Δήμοι από το νέο κώδικα Δήμων (άρθρο 265 παρ. 1).

Η συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων της αυτοδιοίκησης για την επίλυση του προβλήματος είναι αναγκαία.

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 164 guests και κανένα μέλος